Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Łódzkiego Oddziału Regionalnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 92-202 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 84
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6756700 , fax. (042) 674 60 92
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
  Al. J. Piłsudskiego 84 84
  92-202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6756700, fax. (042) 674 60 92
  REGON: 01061308300108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Łódzkiego Oddziału Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Szczegółowe warunki realizacji dostawy określone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach