Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zwanych dalej tonerami, na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zwanych dalej tonerami, na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zwanych dalej tonerami, na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tonery do drukarki muszą być: 1. fabrycznie nowe (nieregenerowane), 2. oryginalne, 3. oryginalnie zapakowane, 4. wyprodukowane z materiałów w 100% nowych, nieprefabrykowanych, 5. bez śladów poprzedniego używania i uszkodzeń, 6. opakowane hermetycznie w szczelnej folii i nowym opakowaniu kartonowym, 7. nienoszące śladów otwierania, 8. w opakowaniach posiadających znak firmowy producenta, logo producenta, nazwę (symbol, typ), numer katalogowy, opis zawartości, okres ważności materiału etykiety identyfikujące dany produkt i zamkniętych hermetycznie przez producenta oraz zawierające konkretny typ/model urządzenia drukującego, do którego określone tonery są przeznaczone 9. wysokiej jakości, I gatunku, 10. bez wad fizycznych i jakościowych 11. z terminem przydatności co najmniej 12 miesięcy od daty każdej dostawy do Zamawiającego, 12. wolne od wad technicznych, 13. pochodzące z bieżącej produkcji i wytwarzane seryjnie. 3. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania tonerów uzupełnianych (tzw. reffil). 4. Oferowane tonery nie mogą ograniczać pracy programu sprzętu monitorującego stan zasobników z tuszem. 5. Zestawienie asortymentowe stanowi załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 6. Dostawa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin. 7. Zamawiający przewiduje dostawę tonerów, maksymalnie, w trzech dostawach częściowych, w okresie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem - załączniki nr 1, b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Pełnomocnictwo musi być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach