Przetargi.pl
dostawa materiałów biurowych

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 032 7351636
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13 13
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 032 7351636
  REGON: 01544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfz-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż materiałów biurowych opisanych szczegółowo w formularzu opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Oferowane i dostarczane materiały biurowe muszą być: - nowe, tj. nieużywane i wyprodukowane najpóźniej w okresie 3 miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca będzie realizował konkretną dostawę częściową; - wysokiej jakości, w pełni wartościowe i przydatne do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem; - wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania (nie zamówienia) - w odniesieniu do wszystkich pozycji w tabeli formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, za wyjątkiem poz. 17, 18, 33, 88 i 90 - do 20% ilości danej pozycji (materiału biurowego). Odnośnie tuszu do posiadanych przez Zamawiającego pieczątek polimerowych - automatów COLOP wymienionych w pozycji 82, 83 oraz 84 formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył i załączył do formularza oferty oświadczenie, którego wzór jest integralną częścią SIWZ, w tym wskazał w oświadczeniu nazwę producenta oferowanych przez siebie tuszy. Oświadczenie niniejsze składa się na treść oferty Wykonawcy. Oświadczenie stanowi, iż oferowany przez Wykonawcę tusz do pieczątek polimerowych nie spowoduje uszkodzenia, ani zaburzeń w pracy pieczątek polimerowych - automatów COLOP, do których jest przeznaczony i tym samym nie spowoduje utraty posiadanych przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych do wskazanych pieczątek - automatów COLOP. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1 wyroby biurowe, 30.19.21.21-5 długopisy kulkowe, 30.19.21.25-3 pisaki, 30.19.21.30-1 ołówki, 30.19.21.33-2 temperówki do ołówków, 30.19.25.00-6 okładki przeźroczyste, 30.19.28.00-9 etykiety samoprzylepne, 30.19.21.60-0 korektory, 30.19.32.00-0 korytka i organizatory na biurka, 30.19.51.00-3 tablice do planowania lub akcesoria, 30.19.71.00-7 zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie, 30.19.72.20-4 spinacze do papieru, 30.19.73.20-5 zszywacze, 30.19.73.30-8 dziurkacze, 30.19.73.10-2 otwieracze do listów, 30.19.76.44-2 papier kserograficzny, 30.19.92.30-1 koperty, 30.19.95.00-5 segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby, 22.60.00.00-6 tusz, 22.81.61.00-4 bloczki notatkowe, 22.81.63.00-6 bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki, 22.85.21.00-8 okładki na akta, 22.85.10.00-0 skoroszyty, 39.24.12.00-5 nożyczki, 22.90.00.00-9 różne druki, 24.91.00.00-6 kleje. Wykonawca winien udzielić 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (dostarczone materiały biurowe) oraz 12-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania danego protokołu odbioru częściowego. Wykonawca zobowiązany będzie wymienić towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. Termin wykonania zamówienia: w okresie do dnia 31.12.2010 r. licząc od dnia zawarcia umowy, dostawami częściowymi. Termin realizacji dostawy częściowej wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego konkretnego zamówienia. Miejsce dostawy (przeznaczenia): ul. Kossutha 13 w Katowicach (magazyn). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach