Przetargi.pl
Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem.

"Uzdrowisko Rabka" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 49
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2676020 , fax. 18 2676010
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Rabka" S.A.
  ul. Orkana 49 49
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 2676020, fax. 18 2676010
  REGON: 49197107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-rabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331921209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www uzdrowisko-rabka.bip-e.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach