Przetargi.pl
Dostawa łącza podstawowego i redundantnego w relacji KWP w Opolu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polskiej Nowej Wsi

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łącza podstawowego i redundantnego w relacji KWP w Opolu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polskiej Nowej Wsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącza podstawowego i redundantnego w relacji KWP w Opolu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polskiej Nowej Wsi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312330-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: * 6 000,00 zł - dla zadania nr 1 * 800,00 zł - dla zadania nr 2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP. 3. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości odpowiadającej sumarycznej wysokości wyszczególnionych wyżej kwot odpowiednio dla zadań, których oferta dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.). Jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywał część zamówienia, do której wykonania odpowiednie przepisy wymagają posiadania zaświadczenia, to każdy z nich musi wykazać, iż posiada zaświadczenie do wykonania części zamówienia, którą będzie wykonywał.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy dla danego zadania sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki do SIWZ. b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1 SIWZ. c) zobowiązanie wymagane w pkt. V.5.1) SIWZ, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, lub w sytuacji wskazanej w pkt X.6 i 7 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną