Przetargi.pl
Dostawa kosiarki bijakowej i brony zębowej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek ogłasza przetarg

 • Adres: 10-687 Olsztyn, Bartążek, ul. Warmiński Las 46
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek
  Bartążek, ul. Warmiński Las 46
  10-687 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 00007948000169
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka naukowo-badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kosiarki bijakowej i brony zębowej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zawieszana do ciągnika kosiarka bijakowa tylno-czołowa (1 szt.) nowa, 1/ szerokość robocza 3 m2/ szerokość transportowa- 3,2 m3/ wymagana ilość przyłączy hydraulicznych- 1 dwustronnego działania4/ liczba noży- 365/ liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd/ 7 sztuk6/ ilość pasków klinowych- 57/ średnica wału bijakowego- 2038/ wymagane obroty WOM 1000 obr./min9/ kategoria zaczepu TUZ II z funkcją pływania10/ przekładania napędowa dwustronna z wbudowanym sprzęgłem11/ maksymalna średnica ciętych gałęzi – 80 mm12/ układ bijaków młotków zapewnia intensywne rozdrobnienie materiału13/ wał kopiujący czyszczony samoczynnie bijakamiBrona zębowa ciężka 7 polowa z włóką (1 szt.) nowa, 1/ liczba pól- 7 szt2/ typ zębów P 203/ rozkładanie i składanie bron: hydrauliczne4/ brona zawieszana na TUZ ciągnika5/ szerokość robocza 7 m6/ waga brony z włóką od 1800-1950 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach