Przetargi.pl
Dostawa kontrastów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3732308, 3732346 , fax. 032 3732308, 3732346
 • Data zamieszczenia: 2018-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. M. C. Skłodowskiej 10
  41800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346
  REGON: 27273516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kontrastów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kontrastów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/26PN/2018 Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia: 1. Produkt z datą ważności co najmniej 75% całkowitej daty ważności od daty dostawy, 2. Wykonawca może oferować kontrasty o cechach szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontrastu równoważnego tj. odtwórczego (generyku) jednakże tylko wtedy, gdy będzie on posiadał te same cechy co kontrast opisany w SIWZ (żądany), udokumentowane w Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego(CHPL) dla oferowanego kontrastu dołączonej do oferty. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania różnych pojemności flakonów w zależności od potrzeb. Wielkości te wymienione są w kolumnie „F” Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) zapewnią transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 2) zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej daty ważności od daty dostawy, 3) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 4) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 5) zaoferują produkty posiadające wszelkie wymagane prawem dokumenty będące podstawą do obrotu na terenie RP kontrastami, (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego), 6) czas realizacji zamówień: wartość punktowana. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 72 godziny od momentu otrzymania zamówienia, natomiast najkrótszy termin realizacji zamówienia to 24 godziny. 7) złożą Karty Charakterystyk Produktu Leczniczego tzw. CHPL dla oferowanych kontrastów, (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego), 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania różnych pojemności flakonów w zależności od potrzeb. Wielkości te wymienione są w kolumnie „F” Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45. poz. 271 z późn. zm)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: SIWZ rozdz XIII. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (załączniki nr 5 dotyczy opisu przedmiotu zamówienia), do oferty należy dołączyć: 4.2.1 Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo-cenowy 4.2.2 Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego(CHPL) w przypadku zaoferowania kontrastu równoważnego tj. odtwórczego (generyku) - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty do oferty, 4.2.3 Dokumenty będące podstawą do obrotu na terenie RP kontrastami - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, 4.2.4 Karty Charakterystyk Produktu Leczniczego tzw. CHPL dla oferowanych kontrastów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, 4.3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o którym mowa w pkt 4.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 4.4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy: - w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.: 4.4.1. oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, Nr 45. poz. 271 z późn. zm). W przypadku Wykonawców, których siedziba znajduje się w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej wymaga się przedstawienia oryginału lub kopii, poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanego przez właściwy organ w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, chyba że w danym państwie takie zezwolenie nie jest wymagane. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. SIWZ Rozdział XXI. 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń jak również oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.4. Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 2.5. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego(CHPL) w przypadku zaoferowania kontrastu równoważnego tj. odtwórczego (generyku) - Wykonawca zobowiązany jest przestawić ww. dokumenty do oferty 2.6. dokumenty będące podstawą do obrotu na terenie RP kontrastami - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, 2.7. Karty Charakterystyk Produktu Leczniczego tzw. CHPL dla oferowanych kontrastów - Wykonawca zobowiązany jest przestawić ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, 2.8 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.7. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach