Przetargi.pl
Dostawa kamizelek taktycznych dla JW 4101 w Lublińcu

Jednostka Wojskowa Nr 4101 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 101 450 , fax. 261 101 380
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4101
  Sobieskiego 35
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 261 101 450, fax. 261 101 380
  REGON: 15056051800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jwk.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona, Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kamizelek taktycznych dla JW 4101 w Lublińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kamizelek taktycznych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu w ilości 70 kpl., wyszczególnionych według asortymentów i ilości opisanych szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w załączniku nr 6 – stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18235400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu: 21.06.2019 r. o godz. 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga dokumentów (środków dowodowych) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą jednego egzemplarza kamizelki taktycznej – po jednej sztuce z każdego elementu ukompletowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach