Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i uruchomienie centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie systemów komputerowych oraz utylizacja zdemontowanych urządzeń.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 987 777 , fax. 717 987 714
 • Data zamieszczenia: 2020-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  ul. Energetyczna 4
  53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 987 777, fax. 717 987 714
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i uruchomienie centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie systemów komputerowych oraz utylizacja zdemontowanych urządzeń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie systemów komputerowych (UPS) oraz utylizacja zdemontowanych urządzeń na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 2. Miejsce wykonania dostawy i usługi: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, ul. Komandorska 16, 50-022 Wrocław 3. Wykonanie prac ma się odbyć w dniach pracy sądu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności wymagania techniczne urządzeń oraz warunki realizacji zamówienia są zawarte w Formularzu produktowym – Załącznik nr 1.1. do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31682530-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach