Przetargi.pl
Dostawa i wymiana podzespołów w 10 zasil. UPS prod. Riello Delta Power wraz z ich kalibracją i serwisem oraz dostawa i wymiana 40 szt. akumulatorów w jednym z zasil. UPS na St.Olimpijskim we Wrocławiu

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
  al. I.J. Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 021757876
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mcs.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana podzespołów w 10 zasil. UPS prod. Riello Delta Power wraz z ich kalibracją i serwisem oraz dostawa i wymiana 40 szt. akumulatorów w jednym z zasil. UPS na St.Olimpijskim we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana podzespołów w dziesięciu zasilaczach UPS produkcji Riello Delta Power wraz z ich kalibracją i serwisem oraz dostawa i wymiana 40 szt. akumulatorów w jednym z zasilaczy UPS na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31682530-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający żąda by Wykonawca:a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia SEP grupy 1 na stanowisku DOZORU (D1) i EKSPLOATACJI (E1)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach