Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Radocyna” w Czarnem

Nadleśnictwo Gorlice ogłasza przetarg

 • Adres: 38-333 Zagórzany, Zagórzany
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 511 387 , fax. 183 511 389
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gorlice
  Zagórzany 343
  38-333 Zagórzany, woj. małopolskie
  tel. 183 511 387, fax. 183 511 389
  REGON: 35054559900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_gorlice/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Radocyna” w Czarnem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego „Radocyna” w Czarnem. Wykaz elementów wyposażenia objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w formularzu wyceny – Załącznik nr 1A do SIWZ. Szczegółowy opis wyposażenia znajduje się w Załączniku nr 1B do SIWZ. Poszczególne elementy wyposażenia muszą zostać rozmieszczone i zamontowane w pomieszczeniach według Załącznika nr 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39313000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 10.000,00 złotych, 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BOŚ oddz. Nowy Sącz 74 1540 1115 2001 6011 0608 0001 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. ) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. ) wypełniony formularz wyceny – załącznik nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. ) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienione w Rozdziale 7 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4. ) próbki, na podstawie których zostaną przyznane punkty w kryterium jakość, tj.: - biurko wraz z kontenerem odpowiadające biurku BD1 wraz z kontenerem KD1 oraz według oznaczeń w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - nakaslik odpowiadający nakaslikowi oznaczonemu w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako NA1, - fotel odpowiadający fotelowi oznaczonemu w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako FE1; próbki należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie przewidzianym na składanie ofert, niedołączenie do oferty próbek lub dołączenie do oferty próbek nieodpowiadających opisowi mebli zawartemu w załączniku nr 1A i załączniku nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostarczone próbki nie zostaną zwrócone wykonawcom po zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. 5) deklarację producenta dla produktów objętych ofertą, a określonych w opisie przedmiotu zamówienia jako meble: typ A, typ B, typ C, fotele, krzesła i sofy: typ FE1, typ KL1, typ KL2, typ KL3, typ SF1, typ SF2 zapewniającą zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji możliwość zgłoszenia awarii/wad produktu bezpośrednio producentowi produktu, a nie tylko do wykonawcy zamówienia – załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 7) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, 8) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach