Przetargi.pl
DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMÓW KOTWIĄCYCH (POZIOME LINY KOTWICZĄCE, POJEDYNZE PUNKTY KOTWICZENIA WG PN-EN 795) SŁUŻĄCYCH DO PRZYŁĄCZENIA INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW CHRONIĄCYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, NA DACHACH BUDYNKÓW CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU W WARSZAWIE TORWAR I I TORWAR II

Centralny Ośrodek Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5298742, 5298748 , fax. 022 529 89 16
 • Data zamieszczenia: 2010-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu
  ul. Łazienkowska 6a 6a
  00-449 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5298742, 5298748, fax. 022 529 89 16
  REGON: 00032790700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy podległy Ministrowi Sportu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMÓW KOTWIĄCYCH (POZIOME LINY KOTWICZĄCE, POJEDYNZE PUNKTY KOTWICZENIA WG PN-EN 795) SŁUŻĄCYCH DO PRZYŁĄCZENIA INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW CHRONIĄCYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, NA DACHACH BUDYNKÓW CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU W WARSZAWIE TORWAR I I TORWAR II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż systemów kotwiących (poziome liny kotwiczące, pojedyncze punkty kotwiczenia wg PN-EN 795) służących do przyłączenia indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości, na dachach budynków Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie TORWAR I i TORWAR II. 1.1 Stały system kotwiący dla budynku TORWAR I powinien obejmować: 1.1.1 Stały kotwiący poziomy system linowy zabezpieczający: a) powierzchnię dachu kopuły wzdłuż jej osi tj. ok. 59mb, b) powierzchnię dachu zespołu wejścia głównego wzdłuż frontu budynku o dł. ok. 40mb, c) powierzchnię dachu za kopułą hali po stronie północnej w osi wschód zachód o dł. ok. 50mb, d) powierzchnię dachu małej hali treningowej o dł. ok. 57mb, e) powierzchnię dachu nad przybudówką przylegającą do hali głównej od strony północnej o dł. ok. 17mb, 1.1.2 Stały system kotwiczący w formie pojedynczych punktów kotwiczenia zabezpieczający: a) wydzielone powierzchnie dachu (w kształci kwadratów) po wschodniej i zachodniej stronie budynku przylegające do dachu hali głównej, 1.1.3 Drabinę umożliwiającą dojście z poziomej części dachu hali głównej do stałego linowego systemu kotwiącego zainstalowanego w osi kopuły, 1.1.4 Barierkę zabezpieczającą krawędź dachu - narożną w rejonie wyłazu dachowego na dachu przybudówki przylegającej do hali głównej od strony północnej o dł. 2 x 1,5mb o wysokości 1,1m. 1.2. Stały system kotwiący dla budynku TORWAR II powinien obejmować: 1.2.1 Stały kotwiący poziomy system linowy zabezpieczający: a) powierzchnię dachu hali, po obwodzie nad płytą lodowiska (wyższa część budynku) o dł. ok. 233mb, b) powierzchnię dachu nad częścią administracyjno - techniczną (niższa część budynku) o dł. ok. 190mb. Stałe systemy kotwiące muszą spełniać wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 795 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiące. Wymagania i badania. Prawidłowo dobrane i zamontowane stałe systemy kotwiczące mają umożliwiać przemieszczanie się przy zachowaniu ciągłości ochrony oraz minimalizować utrudnienia w wykonywaniu pracy. Systemy muszą cechować się sprawdzonymi parametrami ochronnymi i użytkowymi oraz zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. W przypadku stałych systemów kotwiczących ich montaż powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowany serwis producenta lub posiadający autoryzację producenta. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: - doboru i dostawy materiałów umożliwiających montaż stałych systemów kotwiących oraz elementów uzupełniających (schody umożliwiające dojście do systemu zainstalowanego w osi kopuły oraz barierkę zabezpieczającą krawędź dachu - narożną w rejonie wyłazu dachowego) na dachach, - wyznaczenia sposobu i miejsc kotwiczenia, stałych elementów systemu asekuracji oraz elementów uzupełniających, jak wyżej, na dachach budynków Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie TORWAR I i TORWAR II. - montażu stałych systemów kotwiących oraz elementów uzupełniających na dachach wraz ze skutecznym uszczelnieniem miejsc naruszenia struktury dachu, - oznaczenie w sposób trwały, na tabliczce znamionowej przypisanej do każdego systemu, liczby użytkowników mogących jednocześnie korzystać z systemu, - doboru i dostawy sprzętu ochrony indywidualnej służącego do ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości dla osób mogących wykonywać pracę na wysokości z wykorzystaniem zamontowanych systemów kotwiących w ilości umożliwiającej zabezpieczenie 4 pracowników pracujących jednocześnie, - opracowania dokumentacji powykonawczej (projekt szczegółowy) dla zamontowanych stałych systemów kotwiących oraz elementów uzupełniających (schody umożliwiające dojście do systemu zainstalowanego w osi kopuły oraz barierka narożna zabezpieczająca) na dachach, - przeszkolenia, wskazanych przez Zleceniodawcę pracowników COS w Warszawie, w zakresie bezpiecznego wykorzystania zamontowanych systemów kotwiących służących do przyłączenia indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości. Wykonawca wystawi indywidualne zaświadczenia dla przeszkolonych pracowników Zleceniodawcy, - przekazania Zleceniodawcy instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, kart użytkowania, certyfikatów, Przeglądy techniczne i gwarancyjne niezbędne do wykonania, a wynikające z wymogów producenta urządzeń lub warunków eksploatacyjnych, w okresie obowiązywania gwarancji wykonywane będą starannie i na koszt Wykonawcy przez wyspecjalizowany serwis producenta lub posiadający autoryzację producenta. Zgodnie z ustaleniami normy EN 365 całe wyposażenie służące do ochrony przed upadkiem z wysokości należy kontrolować okresowo, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Kontrole okresowe oraz wszelkie informacje dotyczące napraw powinny być odnotowywane w Kartach Użytkowania dostarczonych przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351131000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cos.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach