Przetargi.pl
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieliczki

Gmina Wieliczki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 621 90 60 , fax. 875 214 277
 • Data zamieszczenia: 2020-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliczki
  ul. Lipowa 53
  19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 621 90 60, fax. 875 214 277
  REGON: 79067133700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wieliczki.bipgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieliczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieliczki zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED – ilość objęta niniejszym zamówieniem wynosi: 113 szt. (parametry techniczne opraw oświetleniowych w technologii LED są dokładnie opisane w Załączniku nr 1 do siwz) . 2. W zakres zamówienia wchodzi: 1) demontaż istniejących opraw . 2) opracowanie dokumentacji technicznej; 3) uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji; 4) wymianę istniejących opraw oświetleniowych typu WLS i LRF na oprawy typu LED wraz z wymianą gniazda bezpiecznikowego i przewodów zasilających – ok. 113 sztuk; 5) wymianę wysięgnika rurowego oprawy – jeżeli zajdzie konieczność; 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji - jeżeli będą wymagane; 7) przeprowadzenie odbioru i przekazania materiałów z demontażu 8) dostawa wraz z montażem (adaptacja) energooszczędnych opraw drogowych typu LED, na terenie gminy Wieliczki. 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu przedmiotu zamówienia (zestawienie lamp w poszczególnych obwodach), 10) opracowanie dokumentacji technicznej (przekazanie zamawiającemu 1 egzemplarza w wersji papierowej + 1 wersji elektronicznej na płycie CD/DVD) 11) uzyskanie map do celów projektowych – jeżeli zajdzie konieczność; 12) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego uzgodnienia dokumentacji technicznej z Rejonem Energetycznym w Ełku; 13) uzyskanie niezbędnych dokumentów, decyzji w celu sporządzenia dokumentacji projektowej; 14) uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego podczas prac związanych z wymianą oświetlenia; 15) opracowanie projektu organizacji ruchu podczas prac związanych z wymianą oświetlenia oraz uzyskanie jego zatwierdzenia (jeżeli będzie konieczne); 16) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poruszających się w obrębie trwających prac. 17) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Parametry techniczne opraw oraz dane techniczne niezbędne do skalkulowania oferty określone zostały w Załączniku nr 1 do siwz. 4. Miejsca wykonania montażu lamp na terenie Gminy Wieliczki określone zostały w Załączniku nr 1 do siwz. 5. Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie, należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny”. Oferowane rozwiązania równoważne, np. oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane przez Zamawiającego oraz muszą bezwzględnie spełniać ten sam poziom jakościowy, merytoryczny oraz gwarantujący taką samą funkcjonalność. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. 9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt: 1) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 2) uzyskać niezbędne uzgodnienia z Rejonem Energetycznym w Ełku i prowadzić prace zgodnie z zasadami obowiązującymi w z Rejonem Energetycznym w Ełku 3) uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia związane z realizacją robót, w szczególności w zakresie zajęcie pasa drogowego; 4) w trakcie prowadzenia robót: a) zabezpieczyć miejsce i teren realizacji robót przed dostępem osób trzecich, b) umożliwić bezpieczną komunikację, c) zabezpieczyć chodniki i jezdnie, d) utrzymywać stały porządek wokół terenu robót; 5) wykonać przycięcie gałęzi drzew w miejscach montowanych lamp, jeżeli zajdzie taka konieczność; 6) uzyskać zgody posiadaczy sąsiednich nieruchomości na rozbiórkę ogrodzeń, jeśli w trakcie realizacji zajdzie konieczność dokonania ich rozbiórki; 7) w przypadku rozbiórki ogrodzeń lub w przypadku zniszczenia albo uszkodzenia ogrodzeń lub innych obiektów w trakcie realizacji robót, do ich odbudowy lub wypłacenia stosownego odszkodowania; 8) utylizować powstałe z rozbiórki materiały i odpady; 9) sporządzić dokumentację powykonawczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych. 3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Olecku O/Wieliczki nr rachunku: 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 7. Nie dopuszcza się możliwości wpłaty gotówkowej w kasie Zamawiającego oraz w innej formie niż wymieniona w ust.5. 8. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu (poręczenie lub gwarancja): 1) w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust.5 pkt 2-5, odpowiednie dokumenty muszą być załączone do oferty . 2) gwarancja (poręczenie) musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i na pierwsze żądanie oraz nie może być odwołana w czasie jej ważności. 3) z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy. 9. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Z zastrzeżeniem ust.16 pkt 1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego . 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.12, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. W przypadku wniesienia odwołania przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składa się wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty ( wg Załącznik nr 4) 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa rozdziale XXI ust.4 (art.86 ust.5 ustawy), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 3 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach