Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli dla jednostek szpitalnych zlokalizowanych ul.Grunwaldzka16/18 i ul. Przybyszewskiego 49, dostawa chemii do zmywarki MEIKO, dostawa chemii do sprzątania.

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8691759 , fax. 061 8691847
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Przybyszewskiego 49 49
  60-355 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8691759, fax. 061 8691847
  REGON: 00028883400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli dla jednostek szpitalnych zlokalizowanych ul.Grunwaldzka16/18 i ul. Przybyszewskiego 49, dostawa chemii do zmywarki MEIKO, dostawa chemii do sprzątania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 - Dostawa i montaż mebli dla jednostek szpitalnych zlokalizowanych ul.Grunwaldzka16/18 i ul. Przybyszewskiego 49, pakiet nr 2 -dostawa chemii do zmywarki MEIKO - 7 pozycji asortymentowych, Pakiet nr 3 - dostawa chemii do sprzątania - 21 pozycji asortymentowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391430000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=04/2014
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną