Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych, szaf metalowych, sejfów wraz z aranżacją do budynku administracyjnego w Schronisku dla Nieletnich w Stawiszynie, 26 - 800 Białobrzegi.

Sąd Okręgowy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. M. J. Piłsudskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3680245 , fax. 048
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy
  ul. M. J. Piłsudskiego 10 10
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3680245, fax. 048
  REGON: 00057151800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych, szaf metalowych, sejfów wraz z aranżacją do budynku administracyjnego w Schronisku dla Nieletnich w Stawiszynie, 26 - 800 Białobrzegi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż mebli biurowych, szaf metalowych, sejfów wraz z aranżacją do budynku administracyjnego w Schronisku dla Nieletnich w Stawiszynie, 26 - 800 Białobrzegi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, e) zobowiążą się do udzielenia pełnej gwarancji i rękojmi na wykonane i dostarczone meble, szafy metalowe i sejfy na okres nie krótszy niż 2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego mebli, f) Zobowiążą się do dostawy i montażu mebli, szaf metalowych i sejfów spełniających wszystkie warunki zamówienia, a szczególności posiadających wszystkie wymagane atesty i certyfikaty, g) Zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz opisem technicznym zamawianych mebli i wykazem ilościowym (formularzem ilościowo - wartościowym), h) udokumentują doświadczenie zawodowe w zakresie objętym realizacją zamówienia, i) zobowiążą się do użycia do realizacji przedmiotowego zamówienia materiałów wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpowiednio oznakowanych i posiadających wszystkie atesty i certyfikaty, j) zobowiążą się do przekazania Zamawiającemu, w dniu odbioru ilościowo - jakościowego przedmiotu umowy, wszelkich wymaganych atestów, certyfikatów i innych dokumentów określonych przepisami prawa, pod rygorem odmowy podpisania protokołu odbioru mebli, k) wykonają aranżację poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wykazem ilościowym mebli (formularzem ilościowo - wartościowym) i rzutami pomieszczeń, l) zobowiążą się przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu próbek zgodnie z opisem technicznym zamawianych mebli, w celu uzgodnienia kolorystyki wykonywanych mebli. Ocena dokonywana będzie na podstawie oferty i znajdujących się w niej dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, b) aktualnych zaświadczeń : - właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz - właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencje), d) aranżacji poszczególnych pomieszczeń wykonanej zgodnie z wykazem ilościowym mebli (formularzem ilościowo - wartościowym) i rzutami pomieszczeń, e) załącznika nr 1 - formularza ilościowo - wartościowego, f) próbek, g) wypełnionego formularza ofertowego, h) zatwierdzonego wzoru umowy, i) wypełnionego formularza oświadczeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach