Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – podziałem na 7 pakietów: 1 – Dostawa i montaż mebli na potrzeby Biura Zamówień Publicznych i Umów, 2 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Instytutu Inżynierii Środowiska, 3 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, 4 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Pionu Księgowości, 5 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Katedry Żywienia Człowieka, 6 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Inżynierii Genetycznej, 7 - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Diagnostyki Chorób Roślin Dokładny opis zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6a-6g do SIWZ - Arkusz kalkulacyjny/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dokładny opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Przed realizacją Wykonawca winien dokonać pomiarów i uzgodnienia kolorystyki z użytkownikiem (przedstawicielem Zamawiającego). Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia i montażu mebli oraz proponowanym terminie odbioru technicznego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Miejscem dostarczenia i montażu oraz odbioru przedmiotu zamówienia jest: - pakiet 1 – Biuro Zamówień Publicznych i Umów, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, bud. A-2, p. 32, - pakiet 2 – Instytut Inżynierii Środowiska, pl. Grunwaldzki 24, 50-375 Wrocław, I piętro, p.106, - pakiet 3 – Zakład Inżynierii Rolniczej, ul. Grunwaldzka 53, 50-375 Wrocław , p. 9, - pakiet 4 – Pion Księgowości, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław , bud. A-2, - pakiet 5 – Katedra Żywienia Człowieka, ul. Chełmońskiego 37, I piętro, pokój nr 145, 51-630 Wrocław, - pakiet 6 – Centrum Inżynierii Genetycznej, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 31, I piętro, - pakiet 7 - Centrum Diagnostyki Chorób Roślin, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, III piętro. Wymagany okres gwarancji i rękojmi – minimum 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 PKO BP z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg numer R0AP0000.271.155.2019 – WADIUM meble ” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie z dopiskiem „WADIUM”, a jego kopia w ofercie. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy; w przypadku oferty składanej wspólnie proponuje się wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego); gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 5) zapisy odnośnie czasu jej trwania, 6) zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia, 7) okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania z ofertą. 7 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. 8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania przetargowego, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp. 9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) Arkusze kalkulacyjne/Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (wg załączników nr 6a-6g do SIWZ) Dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą: c) oświadczenia, o którym mowa w SIWZ w Rozdziale 7 pkt. 7.1, 7.2, 7.3., d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale (wg załącznika 3a), e) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych dostaw (jeśli dotyczy), g) kopia dowodu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach