Przetargi.pl
Dostawa i konfiguracja urządzeń tworzących mobilny system realizacji wideo i audio oraz transmisji live na dowolną internetową platformę streamingową wraz z systemem wideokonferencyjnym przeznaczonym do małych i średnich sal, z licencją na oprogramowanie (platformę konferencyjną).

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 665 864 940
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
  Rynek Nowomiejski 28
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 665 864 940
  REGON: 385314450
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecfcamerimage.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i konfiguracja urządzeń tworzących mobilny system realizacji wideo i audio oraz transmisji live na dowolną internetową platformę streamingową wraz z systemem wideokonferencyjnym przeznaczonym do małych i średnich sal, z licencją na oprogramowanie (platformę konferencyjną).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i konfiguracja urządzeń tworzących mobilny system realizacji wideo i audio oraz transmisji live na dowolną internetową platformę streamingową wraz z systemem wideokonferencyjnym przeznaczonym do małych i średnich sal, z licencją na oprogramowanie (platformę konferencyjną). 2. W zakres przedmiotu Zamówienia wchodzą: a. dostawa 3 zautomatyzowanych kamer obrotowych PTZ wraz zestawem okablowania SDI + LAN + zasilanie i skrzynkami transportowymi, b. sterownik IP do zautomatyzowanych kamer obrotowych PTZ wraz ze skrzynką transportową, c. mikser wizyjny 2 ME ze skrzynką transportową na urządzenia rack i panel miksera, d. system dystrybucji i konwersji sygnałów zawierający analogowy wzmacniacz rozdzielczy wizji, embedder/deembedder, generator sygnału odniesienia, enkoder sygnału HD-SDI do dystrybucji IP, platformę streamingową w ramie modularnej ze skrzynią transportową na mikser wizyjny wraz z ramą dystrybucji i rejestratorem SDI (skrzynia na urządzenia rack i panel miksera oddzielna), e. system monitorów podglądowych i rejestracji zawierający monitor 32” do multiviewera (+ case transportowy), monitor 17” do sygnału emisyjnego (+ case transportowy), rejestrator SDI z rackowym odtwarzaczem z dwoma slotami na karty SD, f. oprogramowanie do emisji i generowania grafiki z kartą SDI, g. system realizacji audio zawierający dwa zestawy bezprzewodowe audio: nadajnik bodypack z mikrofonem krawatowym „pchełką” i odbiornikiem stacjonarnym oraz mikrofon „do ręki” z wbudowanym nadajnikiem bezprzewodowym i odbiornikiem stacjonarnym, słuchawki dla realizatora dźwięku, cyfrowy 8-kanałowy mikser audio z procesingiem i nagrywaniem na pendrive – w zestawie wymagana jest walizka transportowa i komplet okablowania, h. mobilny zestaw oświetlenia zawierający: 3 szt. lamp panelowych LED bi-color o mocy min. 30W ze sterowaniem DMX i zasilaniem z akumulatora v-lock w zestawie z torbą transportową, 2 szt. lamp panelowych LED bi-color o mocy min. 60W ze sterowaniem DMX i zasilaniem z akumulatora v-lock w zestawie z torbą transportową, 3 szt. ręcznych lamp typu "miecz" LED bi-color o mocy min. 15W zasilanych z wbudowanego akumulatora w zestawie z torbą transportową, 2 szt. lamp typu "fresnel" LED bi-color o mocy min. 80W w zestawie z torbą transportową (sterowanie DMX), i. system wideokonferencyjny przeznaczony do małych i średnich sal, z licencją na oprogramowanie zapewniające rozmówcom możliwość łatwego dołączania do spotkania bez instalowania specjalnych aplikacji z dowolnych urządzeń mobilnych. System powinien spełniać następujące parametry: rozdzielczość fullHD – 1080P przy min. 50fps, własne nagłośnienie oraz współpraca z zewnętrznymi systemami nagłośnienia i mikrofonami, - zintegrowana obrotowa kamera z min. 4 krotnym przybliżeniem optycznym, szerokokątny obiektyw - kąt widzenia min. 80 stopni w poziomie oraz min. 50 stopni w pionie, min. 2 wyjścia HDMI, przesyłanie treści z podłączonego do systemu komputera (system musi gwarantować możliwość podłączenia min. 2 komputerów przewodowo lub bezprzewodowo), możliwość rejestracji wideokonferencji w pamięci zewnętrznej, np. USB, pilot zdalnego sterowania, 2 tablety z ekranem dotykowym dające się zintegrować przewodowo lub bezprzewodowo z systemem, stanowiące panele obsługi konferencji oraz umożliwiające współdzielenie treści (wielkość wyświetlacza min. 12”, oparte na jednym z wiodących systemów dla urządzeń mobilnych, możliwość kontrolowania kontentu, dodawania adnotacji w wideokonferencji), j. licencja na platformę wideokonferencyjną zgodną z zaproponowanym zestawem urządzeń obsługującą różne tryby wideokonferencji (planowane, spontaniczne, P2P, pokoje spotkań), odbieranie połączeń przychodzących z innych systemów wideokonferencyjnych oraz łatwe dołączanie do spotkań bez konieczności instalowania przez rozmówcę dedykowanych aplikacji (rozmowy w oparciu o przeglądarkę), k. montaż i konfiguracja, l. przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, m. uruchomienie urządzeń. 3. Miejscem dostawy, montażu i konfiguracji dla wszystkich urządzeń jest siedziba ECFC, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń. 4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim w postaci papierowej i elektronicznej oraz opis użytkowania sprzętu (konfiguracja, normy użytkowania). Dostarczony sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania opisane w Załączniku numer 8 – Opis przedmiotu Zamówienia. 5. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego, instruktaż musi być przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego przez osobę posiadającą certyfikat lub inny równoważny dokument, wystawiony przez producenta zaoferowanego sprzętu (dotyczy montażu i obsługi projektora kinowego). 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompletność dostawy o elementy nie wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a niezbędne do zapewnienia poprawności i bezpieczeństwa działania oferowanego sprzętu, jeśli uzna to za konieczne. 7. Udzielenie i świadczenie gwarancji na System na warunkach określonych w Umowie. 8. Szczegółową charakterystykę urządzeń i wyrobów opisuje specyfikacja techniczna zawarta w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Załączniku nr 8 do SIWZ wskazując minimalne wymagania Zamawiającego dla poszczególnych urządzeń, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając tabele formularza ofertowego winien skonkretyzować oferowane produkty podając model i typ oferowanego urządzenia / produktu oraz nazwę producenta charakteryzując w sposób jednoznaczny oferowane produkty oraz dostarczyć ogólnodostępne dokumenty opisujące urządzenia/wyroby (np. karty katalogowe w języku polskim lub angielskim) na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32320000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną