Przetargi.pl
Dostawa fotouczulacza do uwidaczniania raków pęcherza moczowego podczas cystoskopii dla Katedry Urologii UJ CM w Krakowie. Nr postępowania DZP/CM/242/3-136/ZP/10/IIp

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4219851 , fax. 012 4219851
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4219851, fax. 012 4219851
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fotouczulacza do uwidaczniania raków pęcherza moczowego podczas cystoskopii dla Katedry Urologii UJ CM w Krakowie. Nr postępowania DZP/CM/242/3-136/ZP/10/IIp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotouczulacza do uwidaczniania raków pęcherza moczowego podczas cystoskopii dla Katedry Urologii UJ CM w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jednocześnie formularz kalkulacji cenowej oferty przedstawia załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Na potwierdzenie równoważności oferowanego produktu Wykonawca dołączy do oferty dokumenty: - charakterystyka produktu lub dokument równoważny, określający co najmniej skład, działanie i przeznaczenie produktu (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski); - dokument potwierdzający, że oferowany produkt równoważny jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin ważności (przydatności) fotouczulacza w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 2 lata. Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638 z późn. zm.) do odbioru zużytych opakowań po dostarczonych produktach, w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach