Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i akcesoriów informatycznych.

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261251621 , fax. 261251787
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Jana III Sobieskiego 277 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 261251621, fax. 261251787
  REGON: 22210650200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona Narodowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i akcesoriów informatycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i akcesoriów informatycznych. Dostarczone urządzenia oraz osprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 roku, kompletny, posiadać niezbędne instrukcje obsługi, gwarancje i dokumentację w języku polskim. Każde urządzenie objęte wymogiem udzielenia gwarancji musi być wyposażone w kartę gwarancyjną wypełnioną w języku polskim oraz instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim. W karcie gwarancyjnej muszą być wyraźnie określone: -miejsce na datę przyjęcia sprzętu przez odbiorcę od której będzie liczony termin gwarancji, -numer fabryczny urządzenia objętego gwarancją, -numer telefoniczny oraz numer faksu, na który można zgłaszać reklamacje, -miejsce na adnotację po przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych, obejmujące: datę zgłoszenia reklamacji, datę wykonania naprawy, rodzaj wykonanej naprawy, miejsce na adnotacje dotyczące wydłużenia gwarancji na element urządzenia objętego naprawą gwarancyjną o czas zgłoszenia reklamacji do czasu wykonania naprawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia sprzętu, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować sprzęt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302340008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.18wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach