Przetargi.pl
„Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku”

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-067 Gdańsk, Równa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 15 26, , fax. 58 300 15 29
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
  Równa -
  80-067 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 15 26, , fax. 58 300 15 29
  REGON: 19147450500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pord.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inna Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.Szczegółowy opis zamówienia: 2.1 CZĘŚCI I: a) dostawa 13 szt. fabrycznie nowych komputerów, spełniających wymagania przedstawione w SIWZ, b) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego komputera wraz z licencjami na oprogramowanie, spełniającego wymagania przedstawione w SIWZ, c) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego serwera wraz z licencjami na oprogramowanie, spełniającego wymagania przedstawione w SIWZ, 2.2 CZĘŚĆ II: a) dostawa 8 szt. fabrycznie nowych monitorów, spełniającego wymagania przedstawione w SIWZ, b) dostawa 5 szt. fabrycznie nowych monitorów, spełniającego wymagania przedstawione w SIWZ, 2.3. CZĘŚĆ III a) dostawa 3 szt. fabrycznie nowych drukarek, spełniającego wymagania przedstawione w SIWZ, b) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner drukarka), spełniającego wymagania przedstawione w SIWZ, 3. Warunki weryfikacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę i przekazany do odbioru będzie poddany weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą: a) Wykonawca zobowiązany jest przed dostawą powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie telefonicznie, nr tel.: 58 3001543 lub e-mailem, na adres: pord@pord.pl na co najmniej 1 dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem; b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z pkt. 2, do siedziby Zamawiającego tj. Gdańsk (80 – 067), ul. Równa 19/21, Budynek A, I piętro, pokój 121A. c) Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający jego weryfikację; d) Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Strony sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu zamówienia; e) Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 3.1).d) niniejszej SIWZ, zweryfikuje czy dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem wymienionym w pkt. 2 SIWZ oraz złożoną ofertą; f) w przypadku jakichkolwiek uwag do przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia niewadliwego przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania takiej informacji przez Zamawiającego; 2) Protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia zawierać będzie w szczególności: a) wykaz dostarczonego sprzętu i oprogramowania wraz z numerami seryjnymi; b) datę odbioru przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zakończoną po stwierdzeniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego o braku uwag do przedmiotu zamówienia i powiadomieniu pisemnym Wykonawcy o powyższym. 4. Warunki gwarancji: 1) min. 36 miesięcy gwarancji producenta na sprzęt. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 2) gwarancja świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego; 3) reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii; 4) serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; 5) Zamawiający ma prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, przez wykwalifikowanych pracowników, bez utraty gwarancji; 6) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Zamawiającego. 5. Zobowiązania Wykonawcy: 1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową; 2) dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku i zapakowany fabrycznie; 3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną oraz dokumenty potwierdzające udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt nie później niż z chwilą dostawy. 6. Jeżeli dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach