Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH RADKOM Sp. z o. o. w Radomiu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Witosa 76
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3332324 , fax. 048 3644821
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.
  ul. Witosa 76 76
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3332324, fax. 048 3644821
  REGON: 67057488300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH RADKOM Sp. z o. o. w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPUH RADKOM Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. Witosa 76. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: .O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawowymi: a)wymagane jest, aby przedmiot działalności Wykonawcy był zgodny z przedmiotem zamówienia, b)wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną c)wymagane jest by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał zawartą Umowę z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów - o których mowa w SIWZ - złożonych przez wykonawcę. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, których złożenia wymaga zamawiający: - aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną -dokument -kserokopia umowy zawartej z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii, - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, z datą pobrania lub aktualizacji wyciągu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Za aktualne uznane zostanie zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia. - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp- na drukach, którego wzory zostały przekazane w materiałach przetargowych - w formie załącznika nr 3 i nr 4. - Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy - W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. Konsorcjum) - pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy pzp. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niżej dokumentów lub nie uzupełnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust.3 ustawy pzp spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radkom.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach