Przetargi.pl
Dostawa druków medycznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2018-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 431029234
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa druków medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa druków medycznych i innych dla potrzeb jednostek SPSK Nr 1, których szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1-7 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba częśći 7. 3. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. 4. Zamawiający wymaga, aby druki offsetowe wykonane zostały na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m², natomiast druki kartonowe na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 180 g/m². Ponadto Zamawiający wymaga, aby zamawiane druki były czytelne i zgodne z wzorami, co do treści, układu, opisu kolumn i wierszy oraz kolejności zapisów z tymi, których wymaga Zamawiający (wzory druków do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Magazyn Papierniczy ul. Staszica 11- wjazd od ulicy Karmelickiej). 5. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy wzory książek, druków, kopert oraz naklejek i etykiet, aktualnie obowiązujących w SPSK-1. Przekazanie wzoru nastąpi wraz z pierwszym zamówieniem druku. 6. Zamawiający zastrzega, iż przekazane wzory mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany formatu bądź treści druków w trakcie trwania umowy, oraz prawo do rezygnacji z druków nieaktualnych, w zależności od bieżących potrzeb Szpitala. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9 (różne druki), 30.19.28.00-9 (etykiety samoprzylepne), 30.19.92.30-1 (koperty), 30.19.97.10-0 (zadrukowane koperty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22900000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach