Przetargi.pl
Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach

Urząd Statystyczny w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Zygmunta Wróblewskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 24 99 600, , fax. 41 24 99 604
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Kielcach
  ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 24 99 600, , fax. 41 24 99 604
  REGON: 00033159900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kielce.stat.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zadanie nr 1 drukarki - 5 sztuk, - Zadanie nr 2 sprzęt komputerowy: Standardowy stacjonarny zestaw komputerowy – 18 szt., Monitor – 18 szt., Laptop z ekranem 15,6”– 4 szt., - Zadanie nr 3 sprzęt komputerowy do grafiki: Zestaw komputerowy o wysokiej wydajności – 2 szt., Monitor – 2 szt. , - Zadanie nr 4 oprogramowanie Office - 24 szt., - Zadanie nr 5 oprogramowanie Statistica - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach