Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2)

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 74 20 700 , fax. 062 74 20 900, 7420903
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 125a 125a
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 74 20 700, fax. 062 74 20 900, 7420903
  REGON: 30077008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu jednorazowego użytku. 2. Zestawienie i ilości zamawianych artykułów podane są w załączonych do niniejszej specyfikacji Formularzach cenowych. 3. Podane w formularzach cenowych ilości zamawianych artykułów są wielkościami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy ilość zamawianych artykułów zależeć będzie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Oferowane artykuły muszą być zgodne z opisem przedstawionym w Formularzach cenowych. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione artykuły niespełniające wymagań tam określonych oferta na cały pakiet (zadanie) zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie na żądanie Zamawiającego zobowiązany dostarczyć dokumenty dopuszczające do stosowania wszystkie oferowane artykuły z zadań, których dotyczyć będzie umowa (deklaracje zgodności, certyfikaty CE, wpisy do rejestru). 6. W przypadkach, w których do określenia przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na sprzęt posiadający minimum takie cechy jak podany w opisie przedmiotu zamówienia (w formularzach cenowych). 7. Zamówienie obejmuje dostarczanie towaru zgodnie z przesyłanymi Wykonawcy zamówieniami. Towar dostarczany będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy bezpośrednio do apteki szpitalnej, za wyjątkiem towaru dotyczącego zadania nr 67, który będzie dostarczany do laboratorium. 8. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, przez okres obowiązywania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpleszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach