Przetargi.pl
Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy dydaktycznych

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne Przedmiotem zamówienia jest doposażenie 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz. 3.2 Dostawa będzie realizowana do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Reymonta 5 w Namysłowie. 3.3 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) dostarczenie produktów spełniających minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówieniu, b) dostarczenie produktów fabrycznie nowych, nieużywanych, w pełni sprawnych, c) dostarczenia produktów na koszt własny bezpośrednio do placówki oświatowej wskazanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, d) informowanie Zamawiającego o terminie dostawy, co najmniej na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy, e) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych artykułów: atestów, certyfikatów lub innych dokumentów stwierdzający zgodność z obowiązującymi normami, f) oznaczenia w formie naklejki znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Opolskiego dostarczonych produktów. 3.4 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu. Protokół z czynności odbioru dostawy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane podczas czynności odbioru. Zbiorczy protokół odbioru podpisany "bez zastrzeżeń" przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie podstawą wystawienia faktury. 3.5 Wykonawca wraz z każdym urządzeniem dostarczy opis techniczny urządzenia, warunki eksploatacji, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa itp. - o ile są wymagane odrębnymi przepisami. 3.6 Okres rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania musi wynosić minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 3.7 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie. Mikroskop Optyczny – parametry minimalne: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szeroko polowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli – 3 sztuki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach