Przetargi.pl
Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30663 Kraków, ul. Wielicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 584 324 , fax. 126 584 376
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
  ul. Wielicka 267
  30663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 584 324, fax. 126 584 376
  REGON: 35123995300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie asortymentu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach