Przetargi.pl
Dostawa do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie ul. Staszica 1 w Pruszkowie dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych

Urząd Skarbowy w Pruszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Stanisława Staszica 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7380701 , fax. 022 7599102
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Pruszkowie
  ul. Stanisława Staszica 1 1
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7380701, fax. 022 7599102
  REGON: 01203783800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie ul. Staszica 1 w Pruszkowie dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie ul. Staszica 1 w Pruszkowie dwóch fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.waw.pl/USPruszkow/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach