Przetargi.pl
Dostawa autobusu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3477800 , fax. 58 3477833
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
  ul. Sosnowa 2 2
  80-251 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3477800, fax. 58 3477833
  REGON: 00017356800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - wymagania szczegółowe dla autobusu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy - lub równoważny. Jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. UWAGA - Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.straz.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach