Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-410 Zebrzydowice, ul. Makowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 693 378 , fax. 324 693 378
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
  ul. Makowa 1
  43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie
  tel. 324 693 378, fax. 324 693 378
  REGON: 27151309200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach . Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: - zadanie 1 : dostawa jaj kurzych klasy L , - zadanie 2 : dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów – świeżych, - zadanie 3 : dostawa produktów mleczarskich, - zadanie 4 : dostawa różnych produktów spożywczych . Dostawy będą realizowane cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do stołówek przedszkolnych prowadzonych przez Zamawiającego znajdujących się w: a) Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach, ul. Makowa 1 43-410 Zebrzydowice . b) Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach oddział w Kaczycach , ul. Ludowa 8 . c) Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach oddział w Marklowicach Górnych, ul. Szkolna 28 . d) Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach oddział w Kończycach Małych, ul. Jagiellońska 22 a . Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty lub towary będą odpowiadały przepisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi) a w szczególności, że : - dostarczane produkty będą pierwszego gatunku, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami, - dostarczane produkty będą świeże, z datą przydatności do spożycia pozwalającą na prawidłowe wykorzystanie produktu i posiadają termin ważności nie krótszy niż połowa okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta, - dostarczane produkty będą o właściwej gramaturze, czyste, bez objawów nadpsucia czy pleśni, obcych zapachów, - produkty dostarczane będą w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu zawierającym informacje istotne ze względu na ochronę zdrowia lub życia człowieka ( skład produktu, datę przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta lub podmiot wprowadzający produkt do obrotu), - zachowa wymagane przepisami warunki transportu i przechowywania dostarczonego towaru, produkty przewożone będą w taki sposób, aby nie została naruszona ich jakość, - asortyment dostarczany będzie w sposób gwarantujący jego ochronę przed uszkodzeniami transportowymi, - w przypadku gdy dostarczone artykuły będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe w tym samym dniu. Dostawy będą realizowane z częstotliwością : - 3 razy w tygodniu : zadania nr : 1,2,3, - 2 razy w tygodniu : zadania nr : 4 . Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego złożonego przez Zamawiającego, w którym wskaże on zamawiane produkty z podaniem ilości, najpóźniej do godz. 10:00 przed dniem dostawy. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.4 niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby  Zamawiającego  w dniu złożenia reklamacji. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranych pracowników. Rodzaj oraz ilości artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. od nr 1.1 do nr 1.4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach