Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych – 5 pakietów

Szpital Powiatowy w Zawierciu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, Miodowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 740 361 , fax. 326 721 532
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Zawierciu
  Miodowa 14
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 326 740 361, fax. 326 721 532
  REGON: 27627111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzawiercie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych – 5 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów żywnościowych – 5 pakietów, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Pakiet nr 1 – Mrożonki; Zamawiający wymaga dostaw dwa razy w tygodniu w godzinach 7:00 - 8:00. Zamówienia składane będą telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Transport i rozładunek do pomieszczeń magazynowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w zależności od potrzeb. Pakiet nr 2 – Ryby; Zamawiający wymaga dostaw dwa razy w tygodniu w godzinach 7:00 - 10:00. Zamówienia składane będą telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Transport i rozładunek do pomieszczeń magazynowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w zależności od potrzeb. Pakiet nr 3 – Pieczywo; Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach 6:00 - 7:00, do pomieszczeń magazynowych w ilościach uzgodnionych telefonicznie, na dzień przed planowanym terminem dostawy. W razie konieczności dodatkowa dostawa nastąpi w godzinach późniejszych tego samego dnia. Pakiet nr 4 – Warzywa i owoce; Zamawiający wymaga dostaw trzy razy w tygodniu w godzinach 7:00 - 8:00. Zamówienia składane będą telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Transport i rozładunek do pomieszczeń magazynowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w zależności od potrzeb. Pakiet nr 5 – Mięso i wędliny; Zamawiający wymaga dostaw dwa razy w tygodniu w godzinach 7:00 - 8:00. Zamówienia składane będą telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. Transport i rozładunek do pomieszczeń magazynowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej dostawy w zależności od potrzeb oraz wymaga dostarczenia aktualnego dokumentu potwierdzającego stały nadzór służb weterynaryjnych. Reklamacje z tytułu jakości, ilości dostawy towaru będą zgłaszane przez Zamawiającego w dniu, w którym dostarczono wadliwy towar. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towary wolne od wad i spełniające wymagania jakościowe, na koszt własny, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający może zwrócić całą partię towarów Wykonawcy odmawiając jednocześnie zapłaty. Data ważności danego produktu nie może być krótsza niż ¾ okresu przewidzianego do spożycia, licząc od dnia dostawy. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia z krótszą datą ważności niż wyżej wymieniona, Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem terminu jego ważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: a) podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ; b) podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy według załącznika nr 2 do SIWZ; c) podpisane przez Wykonawcę oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5. lit. a-c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. a-b - powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do złożenia dokumentu na wezwanie, natomiast dokument z pkt 5 lit. c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia dokumentów na wezwanie; c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; d) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; e) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach