Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 6 zadań

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20-954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 6 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 6 zadań w następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w zadaniach: Zadanie nr 1 Mrożone owoce i warzywa Załącznik Nr 1 Zadanie nr 2 Makarony Załącznik Nr 2 Zadanie nr 3 Ryby i przetwory rybne Załącznik Nr 3 Zadanie nr 4 Drób i wędliny drobiowe Załącznik Nr 4 Zadanie nr 5 Świeże jaja Załącznik Nr 5 Zadanie nr 6 Kawa w kapsułkach do wydzierżawionych expresów Załącznik Nr 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć / przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej) w terminie wyznaczonym jako dzień składania i otwarcia ofert niżej wymienione dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 7do siwz); 2) kosztorys ofertowy- wg wzorów określonych w Załącznikach nr 1-6 do SIWZ, posiadający wypełnione wszystkie wiersze i kolumny 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt.3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach