Przetargi.pl
Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.

Urząd Skarbowy Warszawa Praga ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5091800 , fax. 022 5091990
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy Warszawa Praga
  ul. Jagiellońska 15 15
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5091800, fax. 022 5091990
  REGON: 12037732000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.is.waw.pl/USWPraga/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w 2009 r., realizowaną partiami na cząstkowe zamówienia, do siedziby zamawiającego artykułów papierniczych i biurowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 211210007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu (na zasadzie spełnia - nie spełnia) czy Wykonawcy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.waw.pl/USWPraga/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną