Przetargi.pl
Dostawa APARATÓW MEDYCZNYCH ORAZ AKCESORIÓW WYMIENNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. PCK 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3721990 , fax. 034 3721990
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr W. Orłowskiego
  ul. PCK 1 1
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3721990, fax. 034 3721990
  REGON: 00063344900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsz.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa APARATÓW MEDYCZNYCH ORAZ AKCESORIÓW WYMIENNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa APARATÓW MEDYCZNYCH ORAZ AKCESORIÓW WYMIENNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie w asortymencie i ilości określonych w Załączniku Nr 4 do SIWZ, tj.: Pakiet Nr 1: Aparaty do elektroterapii - szt. 2 Pakiet Nr 2: Laryngoskop - szt. 1 Pakiet Nr 3: Laryngo-Pharyngoskop z zestawem do dezynfekcji - szt. 1 Pakiet Nr 4: Odgryzacz kostny - szt. 1 Pakiet Nr 5: Płytki sterylne - szt. 10 Pakiet Nr 6: Rurki do drenażu wentylacyjnego ucha środkowego - szt. 10 Pakiet Nr 7: Wziernik uszny rozkręcany - szt. 1 Pakiet Nr 8: Elektroda do kapsulotomii do Diatermii typ DIACAPSUTOM CE 0124 firmy ERBE posiadanej przez Zamawiającego - szt. 1 Pakiet Nr 9: Dreny do pompy ssąco-płuczącej firmy AESCULAP typ FLUID 2 PG030, posiadanej przez Zamawiającego oraz ręczna regulacja do PG 030 - szt. 2 Pakiet Nr 10: Worek do przetaczania płynów pod ciśnieniem - kpl 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsz.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach