Przetargi.pl
Dostawa ambulansu sanitarnego typu S - dla SP ZOZ w Pajecznie

Samodzielny Publiczny Zespół OPieki Zdrowotnej w Pajęcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-330 Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 034 3111663 , fax. 034 3111663 w. 18
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół OPieki Zdrowotnej w Pajęcznie
  ul. 1 Maja 13/15 13/15
  98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
  tel. 034 3111663, fax. 034 3111663 w. 18
  REGON: 00030652600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu sanitarnego typu S - dla SP ZOZ w Pajecznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego, fabrycznie nowego. CPV: 34.11.41.00-0 Pojazdy pogotowia; CPV: 34.11.41.21-3 Karetki Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z PN-EN 1789, PN 1865 oraz wymaganymi warunkami samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji dotyczące homologacji pojazdów skompletowanych i bazowych, niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego w Polsce na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.e-bip.pl/start/12365
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach