Przetargi.pl
Dostawa allogenicznych, biostatycznych, mrożonych przeszczepów kostnych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Konarskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7794031 w. 477 , fax. 022 7794031 w. 477
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy
  ul. Konarskiego 13 13
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7794031 w. 477, fax. 022 7794031 w. 477
  REGON: 00029015600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskgruca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa allogenicznych, biostatycznych, mrożonych przeszczepów kostnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa allogenicznych, biostatycznych, mrożonych przeszczepów kostnych Zamówienie obejmuje jeden pakiet, w którego skład wchodzą: - Mrożona głowa kości udowej - 20 szt - Oczyszczona mrożona kość gąbczasta gruz (20cm?) - 240 szt - Mrożona kość udowa prawa lub lewa belka ok. 5 cm - 120 szt - Mrożony talerz biodrowy lewy lub prawy duży - 120 szt - Mrożony talerz biodrowy prawy lub lewy mały - 120 szt Wymagania zamawiającego: Towar powinien być pakowany w opakowania z folii PA/PE (folia poliamid/polietylen) oraz przewożony do siedziby zamawiającego na zasadach zimnego transportu tzn. w pojemnikach izotermicznych w osłonie zestalonego dwutlenku węgla tzn. suchego lodu. Towar powinien być przygotowywany w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach Banku Tkanek, zgodnie z opracowanymi procedurami. Towar powinien być sterylizowany radiacyjnie szybkimi elektronami w dawce 35 KGy. Potwierdzeniem przeprowadzonej sterylizacji jest zmiana wskaźnika sterylizacji radiacyjnej z pomarańczowego na czerwony. Opakowanie z towarem powinno zawierać etykietę, na której widnieje informacja: - logo/nazwa/adres instytucji - nazwa preparatu/symbol/ilość - data produkcji - adnotacja na temat przechowywania - wskaźnik sterylizacji radiacyjnej - data druku etykiety - międzynarodowy kod statusu przeszczepu - do użytku klinicznego - data ważności ( nie krótsza niż 6 miesięcy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331415603
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spskgruca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach