Przetargi.pl
Dostawa 63 szt. rowerów przystosowanych do potrzeb wypożyczalni Bike_S – Szczeciński Rower Miejski

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 63 szt. rowerów przystosowanych do potrzeb wypożyczalni Bike_S – Szczeciński Rower Miejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 szt. rowerów przystosowanych do potrzeb wypożyczalni Bike_S – Szczeciński Rower Miejski (CPV: 34430000-0). 2. Rowery będące przedmiotem umowy muszą być odporne na zniszczenie, z ograniczoną ilością elementów regulowanych i odkręcanych oraz muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 poz. 305 ze zm) oraz dostosowane do bezobsługowego wypożyczenia i zwrotu w dowolnej stacji Bike_S. 3. Na każdym rowerze należy umieścić informację z numerem roweru wraz z logotypem Bike_S oraz telefonicznym numerem Call Center, spójne z numeracją, treścią i grafiką z już istniejącą w systemie Bike_S. 4. Dodatkowo rowery muszą być wyposażone w nośniki reklam w miejscach nie utrudniających ich użytkowanie, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 1m2. 5. Kolorystyka rowerów powinna być tożsama z już istniejącą w systemie Bike_S tj. RAL 6018 kolor zielony, RAL 9003 kolor biały. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, do siedziby zamawiającego zlokalizowanej w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 105 na własny koszt i ryzyko, własnym transportem, w sposób zapewniający należyte ich zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, uszkodzeniami itp. 7. Do czasu wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, ryzyko związane z ewentualnymi uszkodzeniami lub utratą przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę. 8. Wykonawca – wraz z dostawą przedmiotu zamówienia – dostarczy protokół odbioru wystawiony i podpisany przez wykonawcę jako potwierdzenie wymagań zamawiającego oraz pisemne gwarancje liczone od dnia odbioru przeprowadzonego komisyjnie przy współudziale przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego. 9. Protokolarny odbiór ilościowo – jakościowy przedmiotu zamówienia nastąpi komisyjnie w siedzibie zamawiającego. 10. Dostarczone rowery muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania określone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34430000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o. ul Czesława 9, 71-504 Szczecin nr: 36 1020 4795 0000 9702 0259 2996 z dopiskiem: „wadium w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę części do rowerów Bike_S – Szczeciński Rower Miejski”; 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 Rozdziału I SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden, wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także powyższe oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z treścią pkt. 3 Rozdziału V, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) odpowiednie pełnomocnictwa – tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 SIWZ) Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach