Przetargi.pl
Dostawa 3 pojazdów samochodowych dla Izby Administracji Skarbowej Zielonej Górze

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 pojazdów samochodowych dla Izby Administracji Skarbowej Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk samochodów osobowych. Wykonawca dostarczy samochody fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2019 roku, kompletne, wolne od jakichkolwiek wad i usterek oraz nieobciążone prawami osób trzecich. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie uszczegóławia warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) wyciąg ze zgodności WE dla oferowanych samochodów celem potwierdzenia oferowanych parametrów, stanowiących kryteria oceny ofert; 2) Pełnomocnictwo, które musi być złożone w formie oryginału, tj. pełnomocnictwo należy przesłać w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej lub w formie odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach