Przetargi.pl
dostawa 2 samochodów dostawczych

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 24-130 Końskowola, ul. Pożowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 816 285 , fax. 818 816 663
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Pożowska 8
  24-130 Końskowola, woj. lubelskie
  tel. 818 816 285, fax. 818 816 663
  REGON: 42044610000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.konskowola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa 2 samochodów dostawczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów dostawczych na potrzeby LODR w Końskowoli. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. zadanie nr 1 – dostawa 1 samochodu dostawczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7a. zadanie nr 2 – dostawa 1 samochodu dostawczego z możliwością przewozu 9 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7b. 3. Miejsce realizacji dostawy: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola 4. Kody CPV: 34130000-7 – pojazdy silnikowe do transportu towarów 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieści informację o podwykonawcach w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach