Przetargi.pl
Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego przeznaczonego na remonty dróg w 2013 roku wraz z jego rozścieleniem na drogach oraz zawałowaniem.

Gmina Kazimierza Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3521937 , fax. 41 3521956
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kazimierza Wielka
  ul. T. Kościuszki 12 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3521937, fax. 41 3521956
  REGON: 29100978000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzawielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego przeznaczonego na remonty dróg w 2013 roku wraz z jego rozścieleniem na drogach oraz zawałowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dostawę kruszywa drogowego o frakcji 16-31,5 mm w ilości 2000 ton, b) Rozładunek dostarczonego kruszywa polegający na jego rozścieleniu na drogach gminnych sprzętem do tego przeznaczonym typu koparka, koparko ładowarka, c)Zawałowanie rozścielonego na drogach kruszywa sprzętem przeznaczonym do tego rodzaju robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1500,00 zł do dnia 2013.04.03 Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kazimierzawielka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach