Przetargi.pl
„Dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego"

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-093 Warszawa, Pasteura
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 26 234, , fax. 22 55 26 428
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
  Pasteura 1
  02-093 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 26 234, , fax. 22 55 26 428
  REGON: 12580000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprogramowaniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, instalacja i uruchomienie oraz przeprowadzenie testu poprawności działania wraz ze szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna przedstawiona w ust. 3. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38418000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach