Przetargi.pl
Dostarczenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego i ich podłączenie w Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu: Muzeum Instrumentów Muzycznych, Stary Rynek 45, 61 -772 Poznań Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie, 63 - 210 Żerków

Muzeum Narodowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8568132 , fax. 061 8515898
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 9 9
  61-745 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8568132, fax. 061 8515898
  REGON: 00027597800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnp.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego i ich podłączenie w Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu: Muzeum Instrumentów Muzycznych, Stary Rynek 45, 61 -772 Poznań Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie, 63 - 210 Żerków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego i ich podłączenie w Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu: a) Muzeum Instrumentów Muzycznych, Stary Rynek 45, 61 772 Poznań, b) Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie, Śmiełów, 63 - 210 Żerków. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: 1) I część zamówienia: a) dostarczenie, zainstalowanie i podłączenie do istniejącego okablowania nw urządzeń w Muzeum Instrumentów Muzycznych (zasilanie i wizja po przewodzie FTP 4x2x0,5 kat5): L.p. Nazwa urządzenia Jm. Ilość 1. Kamery wewnętrzne - zasilanie 12V DC 24V AC szt. 27 2. Obiektywy dla kamer wew. szt. 27 3. Uchwyt wewnętrzny, stal chrom szt. 27 4. Kamera zewnętrzna szt. 2 5. Obiektyw do kamery zew. szt. 2 6. Obudowa do kamery zewnętrznej szt. 2 7. Uchwyt zewnętrzny, stal chrom szt. 2 8. Szafka wisząca Rack 12 U dla 3 rejestratorów szt. 1 9. 16 kanałowy transceiver ( nad odb) pasywny (1 U Rack) szt. 2 10. 1 kanałowy nadajnik odbiornik transceiver pasywny z gniazdem BNC, mały rozmiar szt. 32 11. 1 monitor LCD 17 szt. 1 12. Stelaż 2x2 dla monitorów LCD szt. 1 13. Rozdzielnia elektryczna - Rack szt. 2 14. Półka Rack ( pod rejestrator) szt. 1 15. Patch - panel załadowany (RJ - 45) szt. 2 16. Osprzęt elektryczny do rozszycia zasilań szt. 1 17. Zasilacz 24 V (3A) szt. 3 18. Rejestrator cyfrowy szt. 1 19. Switch czteroportowy szt. 1 21. UPS szt. 2 SSWiN 22. Czytnik karty do drzwi na 1 piętrz (od str. ekspozycji) szt. 1 23. Elektrorygiel (bolcowy ) do ww drzwi szt. 1 Uwaga: Rejestrator wyposażony w dyski umożliwiające archiwizację danych z nagrania przez 30 dni przy założeniu minimalnej prędkości nagrywania 2,5 klatki sek.dla 1 kamery i wysokiej jakości obrazu. b) montaż, podłączenie i zaprogramowanie rejestratorów, c) montaż nowych kamer oraz przesunięcie wybranych, istniejących kamer w nowe miejsca, d) zaprogramowanie systemu CCTV, e) podłączenie rejestratorów cyfrowych do komputera, zaprogramowanie rejestratorów i komputera w celu zgrywania wybranych zdarzeń, f) montaż i podłączenie do systemu kontroli dostępu czytnika kart oraz dopasowanie do istniejących drzwi (drobna praca stolarska), g) zaprogramowanie systemu kontroli dostępu, h) zaprawienie i pomalowanie bruzd. 2) II część zamówienia: a) dostarczenie, zainstalowanie i podłączenie kamer do istniejącego okablowania i systemu CCTV n w urządzeń w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie: L.p. Nazwa urządzenia Jm Ilość 1. Kamery wewnętrzne zasilane 12 V dualne szt. 16 2. Obiektyw do kamer wew. szt. 16 3. Uchwyty wewnętrzne szt. 16 4. Rejestrator cyfrowy szt. 1 5. Stelaż 2x2 dla monitorów szt. 1 8. Czujka ruchu EV 105 szt. 9 9. Uchwyt do czujki ruchu szt. 9 10. Czujka magnetyczna D 127 szt. 7 Uwaga: Rejestrator wyposażony w dyski umożliwiające archiwizację danych z nagrania przez 30 dni przy założeniu minimalnej prędkości nagrywania 2,5 klatki sek. dla 1 kamery i wysokiej jakości obrazu. b) zaprogramowanie systemu CCTV, c) podłączenie, ustawienie rejestratorów i ich zaprogramowanie, d) podłączenie rejestratorów cyfrowych do komputera, zaprogramowanie rejestratorów i komputera w celu zgrywania wybranych zdarzeń, e) dostarczenie i podłączenie do istniejącego okablowania SSWiN czujek ruchu i czujek magnetycznych (kontaktronów), zaprogramowanie systemu, naniesienie nowych linii na mapy w programie Titan. 3) Wytyczne ogólne (dot. I i II części zamówienia): Zamawiający wymaga: a) udzielenia 36-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, b) wykonania dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy, c) przeszkolenia pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi systemu, d) przekazanie zamawiającemu 3 egzemplarzy instrukcji obsługi systemu, e) odbioru instalacji alarmowej po 2 tygodniowej eksploatacji próbnej. 4) Zastosowanie nazw producentów służy tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, w których parametry zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń nie będą gorsze pod względem jakościowym i technicznym, od tych które wymaga Zamawiający. W przypadku złożenia oferty równoważnej konieczne jest dołączenie do oferty specyfikacji technicznej równoważnego urządzenia w celu umożliwienia weryfikacji zgodności z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 322350009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnp.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną