Przetargi.pl
DOSTARCZANIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIEŃ

Gmina Lubień ogłasza przetarg

 • Adres: 32-433 Lubień, Lubień 50
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26 82 017 , fax. 18 26 82 035
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubień
  Lubień 50 50
  32-433 Lubień, woj. małopolskie
  tel. 18 26 82 017, fax. 18 26 82 035
  REGON: 00053774000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubien.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZANIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUBIEŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 4Mb/s download i 1Mb/s upload w 68 gospodarstwach domowych, wskazanych w załączniku nr 6 do niniejszej siwz - projekcie umowy. Usługa realizowana będzie zgodnie z opisem technicznym, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji. OPIS TECHNICZNY a) Specyfikacja techniczna dostarczania Internetu W każdym z 68 gospodarstw domowych będzie podłączony tylko 1 zestaw komputerowy. Zamawiający posiada w 65 gospodarstwach zainstalowane urządzenia sieciowe do odbioru Internetu drogą radiową w technologii 5 GHz oraz 2,4 GHz. W 3 gospodarstwach Internet dostarczony musi być za pomocą linii telefonicznej .Dostarczanie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 4Mb/s - download i 1Mb/s - upload, we wskazanych przez Zamawiającego 68 gospodarstwach domowych. Termin uruchomienia dla wszystkich gospodarstw przedstawia się następująco: Od 01.08.2015r. do 31.07.2016r. Gospodarstwa domowe do których będzie dostarczona usługa dostępu do Internetu znajdują się na terenie całej Gminy Lubień: Lubień, Krzeczów, Skomielna Biała, Tenczyn . Za pomocą systemu statystyk, Wykonawca monitoruje w sposób ciągły, przez okres trwania umowy, wykorzystanie zestawu komputerowego w 68 gospodarstwach domowych pod kątem dostępności Internetu. Dane pozyskiwane z systemu statystyk, muszą dawać możliwość ich opracowania w rozbiciu na: 24 godziny, 7 dni, 1 miesiąc, 1 rok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 727100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zwiększenie przepustowości łączy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/uglubien
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach