Przetargi.pl
„Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – etap II”

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-324 Nowe Grodziczno,
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 47 291 27 , fax. 56 47 294 01
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
  13-324 Nowe Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 47 291 27, fax. 56 47 294 01
  REGON: 87037385900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (zakup, transport, wniesienie, instalacja, montaż i uruchomienie) sprzętu medycznego w ramach projektu „Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – etap II”. 2.Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części. Część nr 1 przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę sprzętu stomatologicznego, tzn. unit stomatologiczny – 2 szt., autoklaw – 1 szt., asystor stomatologiczny – 1 szt., zgodnie ze specyfikacją do SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego przeprowadzenia szkolenia z obsługi, konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie, Nowe Grodziczno 17B oraz Mroczno 14,13-324 Grodziczno. Zamawiający wymaga od Wykonawcy za zakupiony sprzęt medyczny okresu rękojmi i gwarancji: - unit stomatologiczny min 60–miesięczny, - autoklaw min 60 – miesięczny, od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z umową. Część 2 przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę sprzętu ginekologiczno-położniczego, tzn. detektor tętna płodu UDT – 1szt, kardiotokograf –1szt, zgodnie ze specyfikacją do SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego przeprowadzenia szkolenia z obsługi, konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie, Nowe Grodziczno 17B, 13-324 Grodziczno. Zamawiający wymaga od Wykonawcy za zakupiony sprzęt medyczny okresu rękojmi i gwarancji: - kardiotokograf min. 24-miesięczny, - detektor tętna płodu UDT min. 24-miesięczny, od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z umową. Część 3 przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę sprzętu POZ, tzn aparat Ekg wyposażony w pulsoksymetr – 2 szt. zgodnie ze specyfikacją do SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego przeprowadzenia szkolenia z obsługi, konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie, Nowe Grodziczno 17B oraz Mroczno 14, 13-324 Grodziczno. Zamawiający wymaga od Wykonawcy za zakupiony sprzęt medyczny okresu rękojmi i gwarancji: - aparat EKG z pulsoksymetrem min 36–miesięczny, od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z umową. 3.Zamawiający wymaga aby zakupiony sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wad i posiadał certyfikaty (Deklaracje zgodności oznaczoną znakiem CE dla urządzeń medycznych) dopuszczające do użytkowania na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, oraz jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przedmiot umowy obejmował w szczególności: a) dostawę urządzeń medycznych na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami (tj. instrukcją obsługi w języku polskim, kartą gwarancyjną oraz informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego sprzętu). b) uruchomienie urządzeń medycznych i sprawdzenie jego prawidłowego działania, c) przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi tego urządzenia,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy Wykonawcy Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach