Przetargi.pl
Doposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 109 442 , fax. 672 109 332
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 109 442, fax. 672 109 332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4, 64-920 Piła w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Zamówienie realizowane w ramach projektu p.n. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę doposażenia następujących pracowni: 1) pracowni systemów i sieci komputerowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy dla Techniku informatycznego, 2) pracowni projektowania stron internetowych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy dla Technikum informatycznego, 3) pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy, 4) pracowni technologii mechanicznej i rysunku oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy. 4. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części. 1) Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia określonego w Załączniku nr 3.1. do SIWZ. 2) Druga część zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia określonego w Załączniku nr 3.2. do SIWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferowanego sprzętu: w przypadku części pierwszej zamówienia – Załącznik nr 4.1 do SIWZ, w przypadku części drugiej zamówienia: Załącznik nr 4.2 do SIWZ. 6. Określone w Załączniku nr 3 do SIWZ wymagania są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie doposażenia (sprzętu) o lepszych parametrach. 7. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów sprzętu, służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia. 8. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego sprzętu i gwarantujący opisaną w załączniku nr 3 kompatybilność. 9. Wykonawca dostarczy doposażenie do Zamawiającego - Zespołu Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4, 64-920 Piła. 10. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru. 11. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 12. Dostarczone wyposażenie (sprzęt) musi być fabrycznie nowe. Gwarancja – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. Dostarczone doposażenie musi być kompletne, musi posiadać wymagane przepisami prawa lub przez producenta certyfikaty, dokumenty dopuszczające je do użytkowania. 13. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ. 14. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy: 1) w przypadku części pierwszej zamówienia – Załącznik nr 2.1. do SIWZ, 2) w przypadku części drugiej zamówienia – Załącznik nr 2.2. do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 4. Oświadczenie – zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SIWZ (w związku z tym, że zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia ze względu na wymogi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach