Przetargi.pl
Doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszenia i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 60-194 Poznań, ul. Strzegomska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 860 85 00 , fax. 61 860 85 12
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Strzegomska 3
  60-194 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 860 85 00, fax. 61 860 85 12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zzmpoznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszenia i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszenia i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówieni, określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części: Część 1: Zadaszenie placu zabaw w parku Stare Koryto Warty Część 2: Doposażenie placu zabaw w parku Stare Koryto Warty Część 3: Doposażenie placu zabaw na zieleńcu im. I. Łukasiewicza Część nr 4: Zacienienie placów zabaw Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) formularz ofertowy– według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ; b) dokumentacja producenta zawierająca dane techniczne, parametry oferowanych produktów, tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji prawdziwości informacji w dostarczonych kartach materiałowych w ogólnodostępnych źródłach informacji (dokumenty DTR, instrukcje obsługi urządzeń, katalogi, strony internetowe producentów itp.). Dodatkowo do oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ; b) Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach