Przetargi.pl
Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach – zadanie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonanie koncepcji skateparku, koncepcji rozbudowy szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie koncepcji budowy siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury – II POSTĘPOWANIE

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 111 215 , fax. 713 111 252
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  Al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 713 111 215, fax. 713 111 252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach – zadanie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonanie koncepcji skateparku, koncepcji rozbudowy szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie koncepcji budowy siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury – II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia obejmuje dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach – zadanie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonanie koncepcji skateparku, koncepcji rozbudowy szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie koncepcji budowy siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. Z uwagi na charakter inwestycji polegającej na modernizacji szkoły podstawowej w Kobierzycach Zamawiający wskazuje na następujące elementy, na które Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę: a) Inwestycja polegać będzie na dokończeniu przerwanej budowy. W PFU wskazany jest zakres, który został już zrealizowany oraz zakres, który należy zrealizować, a w niewielkiej części ponownie zaprojektować i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. b) Prace wewnątrz budynku Wykonawca winien wykonać w okresie wakacji 2018r. w sposób umożliwiający rozpoczęcie roku szkolnego. c) Roboty wewnętrze w większości objęte zostały projektem oraz pozwoleniem na budowę, które są załącznikiem do PFU. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. ZADANIE 1 – realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj na dokończenie modernizacji Szkoły w Kobierzycach w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU oraz wytycznych zawartych w SIWZ, b) wykonanie robót budowlanych na podstawie wymienionej w pkt a) dokumentacji projektowej, 2.2. ZADANIE 2 - wykonanie dokumentacji projektowej skateparku zgodnie z załączonymi wytycznymi, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, 2.3. ZADANIE 3 - wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu oświetlenia boiska szkolnego zgodnie z załączonym projektem, 2.4. ZADANIE 4 - wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły w Kobierzycach zgodnie z załączonymi wytycznymi w PFU 2.5. ZADANIE 5 - wykonanie koncepcji budowy siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach zgodnie z załączonymi wytycznymi wraz z wykonaniem koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenów gminnych zlokalizowanych w obszarze na wschód od obiektu istniejącej szkoły i hali sportowej pomiędzy drogą krajową nr 8 a ul. Dębową, tj. działek nr: 122, 128, 129, 130, 131, 138/1, 138/2, 140/5, 140/1, 140/3, 140/10, 140/11, 144/2, 144/2, 148, 149, 150, 151/4 152, 154, 155 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z istniejącym układem drogowym i zagospodarowaniem terenu zgodnie z załączonymi wytycznymi. 3. Wykonawca w ramach ZADANIA 1 opracuje dokumentację projektową modernizacji szkoły na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Dokumentacja winna składać się z następujących elementów: a) początkowej koncepcji; b) koncepcji ostatecznej po przeprowadzonych konsultacjach z Zamawiającym; c) projekt budowlany 6 egz.( 2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, w tym m. in. w zakresie sanitarno– epidemiologicznym, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy d) ostateczne zamienne pozwolenie na budowę; e) projekt wykonawczy dla każdej z branż (4 egz.) w tym projekt aranżacji wnętrz m.in. umeblowanie pomieszczeń, wyposażenie); f) specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.); g) kosztorys inwestorski (1szt.) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389). h) przedmiar robót (1 szt.) zgodny z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j). a) ewentualne inne opracowania niezbędne do realizacji zamówienia, jak np.: inwentaryzacja zieleni, operat dendrologiczny, projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego, projekt zjazdu, operat wodno-prawny, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą (np. projekt przeniesienia placu zabaw, projekt przebudowy sieci wod-kan) (2 egz. + egzemplarze wymagane przez odpowiednie organy); b) wersja elektroniczna dokumentacji (PDF + DWG + ATH) Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie: a) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia map, warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, wypisów, wyrysów itp. i dokonanie płatności za ich uzyskanie. Opłata przyłączeniowa za dostarczenie energii elektrycznej, wynikająca z umowy przyłączeniowej, dokonana będzie przez Zamawiającego, b) Wykonawca opracuje w wersji elektronicznej oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane załączając komplet potwierdzających to prawo, uprzednio uzyskanych dokumentów. 4. Wykonawca w ramach ZADANIA 2 opracuje dokumentację projektową Skateparku. Dokumentacja winna składać się z następujących elementów: a) początkową koncepcję; b) koncepcję ostateczną po przeprowadzonych konsultacjach z Zamawiającym i przedstawicielami KOSiR; c) projekt budowlany 6 egz.( 2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, w tym m. in. w zakresie sanitarno– epidemiologicznym, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; d) ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu właściwego organu architektoniczno – budowlanego do realizacji robót; e) projekt wykonawczy (4 egz.); f) specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.); g) kosztorys inwestorski (1szt.) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389). h) przedmiar robót (1 szt.) zgodny z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j). i) ewentualne inne opracowania niezbędne do realizacji zamówienia j) wersja elektroniczna dokumentacji (PDF + DWG + ATH) Ponadto do zadań Wykonawcy w ramach realizacji ZADANIA 2 należeć będzie: a) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia map, warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, wypisów, wyrysów itp. i dokonanie płatności za ich uzyskanie. Opłata przyłączeniowa za dostarczenie energii elektrycznej, wynikająca z umowy przyłączeniowej, dokonana będzie przez Zamawiającego, b) Wykonawca opracuje w wersji elektronicznej oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane załączając komplet potwierdzających to prawo, uprzednio uzyskanych dokumentów. 5. Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły ora z zagospodarowania terenów przyległych do szkoły w tym siedzimy Kobierzyckiego Ośrodka Kultury – ZADANIE 4 i 5. a) Wytyczne opisane zostały w załączonej specyfikacji. b) Koncepcja winna być sporządzona w 3 egz. oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF, a część opisowa dodatkowo w formacie doc lub docx - na nośniku elektronicznym lub wysłana pocztą elektroniczną. c) Koncepcję należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi wydanymi do w/w aktów prawnych, odpowiednimi normami, oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego. d) W celu przygotowania właściwej koncepcji odbędą się min. 3 spotkania konsultacyjne. e) Koncepcja przed przekazaniem Zamawiającemu podlega jego akceptacji. f) Do Wykonawcy należy uzyskanie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. g) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej). h) Wykonawca dołączy do koncepcji oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. i) WAŻNE: Koncepcja budowy KOK-u ma zostać przygotowana na bazie wytycznych załączonych do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących Załącznik nr 9. 6. Warunki związane z realizacją robót budowlanych zamówienia przy realizacji ZADANIA 1 oraz ZADANIA 3: 6.1. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, a w tym m.in. wykona, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędne drogi dojazdowe, organizację ruchu. Zamawiający zapewni Wykonawcy media na czas budowy 6.2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla zajęcia pasa drogowego, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. 6.3. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich. Do dnia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia użytkownikowi. 6.4. Wykonawca w imieniu Zamawiającego: a. zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta, a także inne jednostki, których zgłoszenie wymagane jest przez zapisy decyzji, uzgodnień, warunków b. zobowiązany jest do działania w sprawach związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych tj. między innymi do odbierania i dostarczania do siedziby gestorów sieci niezbędnych dokumentów do podpisania umowy na dostawę mediów do szkoły. c. uzyska w imieniu Zamawiającego wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu jak Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego z pozwoleniem na użytkowanie włącznie oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania w/w dokumentów. 6.5. W ramach zamówienia Wykonawca: a. opracuje instrukcję przeciwpożarową, dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie. b. w razie konieczności opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, c. w razie konieczności przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, d. opracuje i przekaże plan BIOZ. 6.6. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na dwa tygodnie narad roboczych z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, a w razie zaistnienia potrzeby również z udziałem odpowiednio w zależności od potrzeby nadzoru autorskiego. Rada budowy będzie prowadzona przez kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie również przygotowanie odpowiedniego protokołu z ustaleń na niej podjętych. Na radach budowy przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga zgody Zamawiającego. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca raz w miesiącu przekaże informację o zakresie wykonanych robót w formie opisu technicznego. 6.7. Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagające wykonania winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji nadzorowi, a następnie Zamawiającemu. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie do akceptacji protokołów, a następnie uzyskanie niezbędnych podpisów od Inspektorów Nadzoru. Protokół wraz z podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę kosztorysem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego. 6.8. Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i zawierającej spis treści, w skład której wejdą m.in.: a. dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą, że zostały wbudowane na prezentowanej budowie, b. protokoły badań i prób, c. świadectwo charakterystyki energetycznej (jeśli jest wymagane), d. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, e. geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem złożenia jej w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, f. komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i Inspektora Nadzoru. g. 3 egzemplarze kompletnej instrukcji w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji sporządzonej zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej umowy. h. protokół z przeprowadzenia przeszkolenia osób obsługujących urządzenia po stronie użytkownika Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, trzy egzemplarze kompletnej instrukcji w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji obiektu i sieci. W instrukcji tej zawarte będą informacje dotyczące serwisu, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcja winna być sporządzona zgodnie wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 do umowy. 6.9. W ramach zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi sprzętu, urządzeń wyposażenia itp. Z przeszkolenia zostanie sporządzony stosowany protokół podpisany przez Wykonawcę oraz osobę reprezentującą użytkownika. 6.10. Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu umowy winien uzyskać od Inspektorów Nadzoru pisemne potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej. 6.11. Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną. 6.12. Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w którym odbywać się będą rady budowy. Pomieszczenie, w którym odbywać się będą rady budowy musi mieć dostęp do komputera posiadającego dostęp do Internetu, stół konferencyjny z krzesłami dla min. 12 osób). 6.13. Należy ująć w wycenie koszty towarzyszące wynikające z naprawy i odbudowy uszkodzonych dróg, prowadzenia ew. odwodnienia wykopów, warunków uzgodnień i decyzji. 6.14. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego. 6.15. Wykonawca zapewni stały nadzór geotechniczny nad budową, w ramach którego przeprowadzi także kontrolne badania gruntu zastanego na placu budowy, w tym jego stopnia zagęszczenia. 6.16. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6.17. Proponuje się wywóz gruntu i gruzu na składowisko w Tyńcu nad Ślęzą (wraz z jego rozplantowaniem), po wcześniejszym uzgodnieniu w tut. Urzędzie. Wykonawca poniesie koszty transportu i rozplantowania, natomiast przyjęcie odpadów będzie nieodpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr RBPiZN-OSIGO-205/0151/2008. 6.18. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach oraz w sposób najmniej uciążliwy dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej (w szczególności należy zapobiegać odziaływania pylenia i hałasu na sąsiednie nieruchomości). W przypadku zanieczyszczenia przez Wykonawcę drogi dojazdowej na budowę zobowiązany jest on do natychmiastowego jej wyczyszczenia. 6.19. Wykonawca zamontuje przy każdych nowo montowanych drzwiach odbojniki ścienne lub podłogowe. 6.20. W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać również sieć informatyczną z wykorzystaniem następujących elementów: - gniazda sieciowe 110 szt.; - Patchpanel 6 szt.; - Moduly 110 szt.; - Patchcordy w ilości umożliwiającej prawidłowe działanie sieci; - kabel utp kat 6 okolo 2000 m wraz ze skrętkami; - switch 1 gb 6 szt.; - Koryta ok. 500 m; - 16 szt access point-ow – Moc nadajnika 24 dBm, Antena wbudowana 6 dBi - firewall 6.21. Jednocześnie w ramach wykonywania ZADANIA 1 w sali gimnastycznej Wykonawca zaprojektuje i wykona panele dźwiękochłonne poprawiające komfort akustyczny w pomieszczeniu, ograniczają czas pogłosu i poprawiają czytelność i zrozumiałość prowadzonych rozmów. Przyjęto ścienne panele akustyczne (klasa pochłaniania dźwięku A, klasa odporności na uderzenia 1A). Obszar pokrycia: ściany szczytowe 2x30m2, ściana długa: 36m2 ponad drabinkami. 6.22. Dodatkowo Wykonawca zaprojektuje i wykona dodatkowy fragment chodnika, który umożliwi komunikację pomiędzy salą gimnastyczną a boiskiem (specyfikacja chodnika zgodnie z chodnikiem zaprojektowanym na plac zabaw) – Schemat stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 6.23. W ramach ZADANIA 1 Wykonawca właściwie zabezpieczy, a następnie przeniesie sprzęt będący na wyposażeniu szkoły. 6.24. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w przeglądach obiektu oraz sieci nie częściej niż jeden raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 6.25. W przypadku realizacji dostaw na budowę realizowanych przez Zamawiającego Wykonawca umożliwi te dostawy, a także zapewni ich bezpieczeństwo na obiekcie oraz zobowiązany będzie do współpracy w tym zakresie. Do czasu oddania terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za mienie dostarczone w ramach odrębnych zamówień realizowanych przez innych Wykonawców lub Użytkownika (maksymalna wartość przedmiotowych dostaw nie przekroczy 50.000,00zł). 6.26. Wykonawca ma obowiązek przekazania powykonawczo zestawienia zakresów oraz kosztów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia z podaniem wartości poszczególnych elementów. 6.27. Najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania inwestycji, który będzie stanowił integralną część umowy stanowiąc do niej załącznik. 6.28. W zakresie z zadani 3 Wykonawca wystąpi o rejestrację dziennika bukowy, a także zgłosi rozpoczęcie wykonywania robót. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę: 7.1. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem prac budowlanych były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 tj. ze zm). 7.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) (tj. bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 7.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 8. Dodatkowe warunki związane z realizacją zamówienia: a) Z uwagi na fakt, iż przebudowywany obiekt jest funkcjonującą szkołą konieczne jest zachowanie ciągłości świadczeń dla dzieci i młodzieży gminy Kobierzyce. W związku z powyższym roboty kolidujące z funkcjonowaniem szkoły należy prowadzić w przerwie w nauce. Dopuszcza się wyjątkowo w uzgodnieniu z użytkownikiem szkoły następujący asortyment robót, które można wykonywać poza okresem wakacji: - dach (należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie dachu aby nie doszło do zalania przez wody opadowe budynku szkoły; - zagospodarowanie terenu; - elewacja. Prace te należy wykonywać w sposób niekolidujący z działalnością szkoły b) Ponadto w dniach wskazanych w załączniku do SIWZ niedozwolone będzie prowadzenie prac. c) Prace budowlane wykonywane w czasie wakacji należy zakończyć najpóźniej do 19.08.2018r. a następnie posprzątać obiekt szkoły, tak aby by on gotowy do przyjęcia dzieci na początek roku szkolnego. d) Wykonawca w okresie wakacji przewidzi 2 zmianowy system pracy. e) Wykonawca winien wycenić wszelkie prace polegające na transporcie urządzeń i mebli w ramach przebudowy i remontu szkoły. Ponadto wyceni 4 tymczasowe kontenery, w których zmagazynuje w specjalnie zabezpieczonych pojemnikach wartościowy sprzęt znajdujący się w szkole. Zabezpieczony sprzęt winien być zinwentaryzowany w obecności przedstawiciela szkoły. Wykonawca ubezpieczy zmagazynowany sprzęt, a także będzie za niego odpowiedzialny. Obowiązkiem Wykonawcy jest po remoncie dostarczyć i zamontować sprzęt w stanie nie gorszym niż na początku prac. f) Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na okres wakacji sprzętu komputerowego i telefonicznego a także mebli osób pracujących w szkole w czasie wakacji do pomieszczeń zastępczych wskazanych przez Zamawiającego (PRZEWIDUJE SIĘ, ZE BĘDĄ TO KLASY W CZĘŚCI JUŻ WYREMONTOWANEJ) i z powrotem. Wykonawca skonfiguruje również przeniesiony sprzęt tak aby mógł on poprawnie działać (sieć komputerowa i internetowa, serwery, przekierowanie numerów telefonów itp.) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac polegających na przeniesieniu sprzętu komputerowego z pomieszczeń Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek oraz pomieszczeń administracyjnych szkoły na 4 dni przed ich rozpoczęciem. Wszystkie prace mogą być wykonywane wyłącznie przy bezpośrednim nadzorze informatyka Urzędu Gminy Kobierzyce oraz informatyka obsługującego szkołę podstawową. Wykonawca w pomieszczeniach do których zostaną przeniesione serwery zapewni odpowiednią temperaturą niezbędną do właściwej pracy serwerów poprzez montaż przenośnych urządzeń klimatyzujących, które po wykonaniu remontu Wykonawca zdemontuje. Ponadto Wykonawca wykona prace umożliwiające przeprowadzenie kabla sieciowego pomiędzy klasami np. wiercenie w ścianach. Wykonawca zwróci się do dostawcy usługi internetowej w celu przeprowadzenia kabla z anteny będącej na dachu do pomieszczenia, w którym zamontowane będą serwery. W pomieszczeniach obecnej serwerowni należy zdemontować na okres prowadzonych prac klimatyzatory, a następnie po remoncie ponownie zamontować. g) Z zakresu wykonywania ZADANIA 1 wyłącza się prace ujęte decyzją pozwolenia na budowę (pozwolenie zamienne) nr 3272/2017 tj. sklepik (parter) oraz siedziba Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek (I piętro). W miejscu gdzie docelowo miał stanąć sklepik oraz siedziba Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek należy zrealizować prace objęte pierwotną dokumentacją projektową h) Do PFU dołączona została errata zmieniająca opis następujących elementów: - nakładki parapetów wewnętrznych; - zabudowa grzejników - Wykonawca winien wycenić, zaprojektować i wykonać powyższe elementy zgodnie ze zmienionym opisem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości 80.000,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) Pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 t.j.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium / Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach – zadanie realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonanie koncepcji skateparku, koncepcji rozbudowy szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie koncepcji budowy siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury – II POSTĘPOWANIE. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, oraz winna zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji, 4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie: 1) gwarancji, gwarancja winna zostać złożona w oddzielnej kopercie oznaczonej dopiskiem „WADIUM”, zaś jej kopię zaleca się dołączyć do oferty; 2) pieniądza, zaleca się dołączenie do oferty kopi lub wydruku potwierdzenia wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, 1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach