Przetargi.pl
Docieplenie ścian zewnętrznych w budynkach C, D i F

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8151024 , fax. 022 8151015
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8151024, fax. 022 8151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czd. pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie ścian zewnętrznych w budynkach C, D i F
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych w budynkach C, D i F. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: Oświadczenia, że oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, każda za minimum 1 000 000 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym 1 robota w otwartej (czynnej) jednostce służby zdrowia. b) wyznaczy na kierownika budowy osobę posiadającą uprawnienia czynne ogólnobudowlane, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż: 500 000 zł. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.2), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Wykaz wykonanych robót, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2) wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 5. Dokument stwierdzający, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane, określone w pkt. III.2), wraz z załączonym do niego aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów. 6. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę określoną w pkt III.2)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach