Przetargi.pl
Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duzy Dół -III etap.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 643 091 , fax. 486 642 103
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
  ul. Józefa Piłsudskiego 47
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 486 643 091, fax. 486 642 103
  REGON: 67022331000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duzy Dół -III etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap. - roboty przygotowawcze, - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy warstwa ścieralna grubość 4 cm - 2560 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym - 263 ton, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość średnia 10 cm - 2747 m2, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 937 m2. Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. - roboty przygotowawcze, - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy warstwa ścieralna grubość 4 cm - 2496 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym - 192 ton, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość średnia 5 cm - 2606 m2, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 822 m2. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. - roboty przygotowawcze, - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy warstwa ścieralna grubość 4 cm - 5675 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym: 581 ton, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość średnia 10cm - 1560 m2, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego -1702 m2. - karczowanie drzew. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. - roboty przygotowawcze, - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy warstwa ścieralna grubość 4 cm - 2245 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym: 173 ton, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego średnia grubość 20 cm - 143m2, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: 881 m2. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół - III etap. - roboty przygotowawcze, - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy warstwa ścieralna grubość 3 cm - 2035 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym: 156 ton, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego średnia grubość 8cm - 2150 m2, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - 575 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w formie przewidzianej ustawą Pzp w wysokości: Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec Wadium: 5 000,00 zł. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin Wadium: 5 000,00 zł. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej Wadium: 5 000,00 zł. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap. Wadium: 5 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach