Przetargi.pl
Część I. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica – Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy. Część II. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica – Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach.

Gmina Pysznica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-403 Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 24
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 410 004 , fax. 158 410 017
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pysznica
  ul. Wolności 322 pok. nr 24
  37-403 Pysznica, woj. podkarpackie
  tel. 158 410 004, fax. 158 410 017
  REGON: 83040911700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica – Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy. Część II. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica – Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwóch boisk sportowych w Pysznicy o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz utwardzenie części terenu pod ciągi piesze, parking dla rowerów. Projekt przewiduje lokalizację na terenie opracowania następujących elementów: – boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej; – budowę ogrodzenia boiska wraz bramą wjazdową i 2 furtkami wejściowymi, – utwardzenie terenu pod ciągi piesze, parking dla rowerów. Część II - Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Jastkowicach. Roboty budowlane związane są z poprawą funkcjonalności obiektu objętego przebudową. Zakres prac budowlanych obejmuje: - zeszlifowanie istniejącej nawierzchni sali gimnastycznej, nałażenie warstwy wyrównawczej, samopoziomującej i ponowne ułożenie nowej nawierzchni sportowej poliuretanowej, - demontaż i ponowny montaż nowych urządzeń sportowych i drabinek, - wymiana tablicy wyników na nową, wymiana 4 głośników z osłonami na nowe, - wymiana oświetleniowych opraw na LED, - wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach remontowanych i przebudowywanych, - wymiana gniazd i łączników, - rozbiórka części ścianek działowych, murowanie nowych, - usuniecie okładzin ścian i posadzek w wybranych pomieszczeniach, - malowanie ścian i sufitów, - wykonanie okładzin ceramicznych ścian i posadzek, - wykonanie barierki ruchomej na wejściu do schodów, malowanie istniejących barierek schodów i antresoli, - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, - wymiana części okien wraz z parapetami i podokiennikami, - docieplenie stropu nad salą gimnastyczną i antresolą w poziomie pasa dolnego wełną mineralną gr. 10cm, - montaż uchwytów do istniejących słupów żelbetowych na antresoli wraz z ochronną siatką polipropylenową, - montaż konstrukcji do mocowania i przesuwu ręcznego kotary wraz z kotarą przezierną, - montaż kotary na lince wraz z naciągami, - wymiana części grzejników żeliwnych na stalowe płytowe, - prace towarzyszące. Zakres prac niezbędnych do wykonania części I, II został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej tj. projektach technicznych, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 548 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: - dla części I: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), - dla części II: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych), Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 25 września 2019 r. do godz. 12:00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002, z zaznaczeniem: Wadium – przetarg nieograniczony nr RI.III.271.9.2019 - część I i/lub część II Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do dnia 25 września 2019 roku do godz. 12:00. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty dla każdej części osobno. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy ( wzór załącznik nr 2 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach