Przetargi.pl
Część 1: budowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 211 z obrębu 4-01-22, przy ul. Książkowej w Warszawie. Część 2: budowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 27/2 z obrębu 4-05-02 przy ul. Polnych Kwiatów, w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03122 Warszawa, ul. Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 103 125, , fax. 225 103 189
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  ul. Modlińska 197
  03122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 103 125, , fax. 225 103 189
  REGON: 1525966300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl , www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część 1: budowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 211 z obrębu 4-01-22, przy ul. Książkowej w Warszawie. Część 2: budowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 27/2 z obrębu 4-05-02 przy ul. Polnych Kwiatów, w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: budowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 211 z obrębu 4-01-22, przy ul. Książkowej w Warszawie. Część 2: budowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 27/2 z obrębu 4-05-02 przy ul. Polnych Kwiatów, w Warszawie. Zakres i rodzaj robót dla poszczególnych części obejmuje: Część 1*: budowę terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 211 z obrębu 4-01-22, przy ul. Książkowej w Warszawie. Część 2* : budowę terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr ew. 27/2 z obrębu 4-05-02 przy ul. Polnych Kwiatów, w Warszawie. Szczegółowy zakres robót został określony w: - dokumentacji technicznej sporządzonej dla dwóch części oddzielnie, w skład której wchodzą: - projekt budowlany, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiar robót. załącznik nr 12 do SIWZ (dokumentacja dla części 1 i części 2). (* - ilość poszczególnych części realizowanych przez Wykonawcę zależy od rozstrzygnięcia przetargu) 2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Po stronie Wykonawcy ciąży dopełnienie wszelkich wymogów formalnych związanych z wykonaniem usługi. 2.3. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane STWiORB i kosztorysach). W przypadku, w którym występują różnice w zakresie robót między projektem budowlanym, a przedmiarem, Wykonawca winien opierać się na przedmiarze. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 2.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji każdej części przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby świadczącej pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia tj.: robót budowlanych oraz robót związanych z posadowieniem elementów małej architektury, Uwaga: Liczba zatrudnionych osób jest zmienna tzn. jest zależna od ilości realizowanych części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić 1 osobę świadczącą pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy do każdej realizowanej części przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wynikającego z Części 1 i Części 2 - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej 2 osób świadczących pracę związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu: robót budowlanych oraz robót związanych z posadowieniem elementów małej architektury. Szczegółowy opis zatrudnienia osób zawiera § 15 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez skierowanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pod pojęciem zatrudnionych należy rozumieć nowo zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych pracowników) w rozumieniu Kodeksu Pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium zgodnie z art.45.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości: Część 1 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) Część 2 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obydwie części, to wysokość wadium równa jest sumie wadiów tych części, w takim przypadku wadium wynosi: 10 000,00 zł. , (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione przez Wykonawcę w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI - SKŁADANE BEZ WEZWANIA Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć dla każdej części (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty: - wskazał cenę dla każdej części, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ, - wskazał długość okresu udzielanej gwarancji, Wykonawcy oferują długość okresu udzielanej gwarancji dla każdej części, (w przedziale od 36 miesięcy (okres gwarancji minimalny) do 60 miesięcy (okres gwarancji maksymalny), - złożył oświadczenie o zatrudnieniu, b) wypełniony i podpisany formularz kosztorysu ofertowego – składający się z dwóch części (odrębnie dla części 1* oraz dla części 2*), sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej, wykonany w oparciu o SIWZ wraz z załącznikami w szczególności na podstawie przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wg cen jednostkowych BRUTTO. (* zależne od ilości składanych przez Wykonawcę części zamówienia) c) Kserokopia wniesienia wadium z potwierdzeniem złożenia wadium. d) Dowodami o których mowa w pkt. 3.2.1. lit. a) SIWZ, są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie usług (pkt 3.3.2. lit. a SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. e) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. f) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach